صندوق ملي محيط‌زيست قرقيزستان

- Commission for the Improvement of Economic Mechanism- Administrative Board- Control and Inspection Department

صندوق ملي محيط‌زيست قرقيزستان ( پيشينه: در ژانويه سال 1990، كميسيون توسعه مكانيسم‌هاي اقتصادي() اتحاد جماهير شوروي سابق وابسته به شوراي وزيران با اجراي آزمايشي دريافت عوارض آلودگي در تعدادي از جمهوري‌هاي سابق شوروي موافقت كرد كه جمهوري قيرقيزستان يكي از اين كشورها بوده است. از آن زمان، جمهوري قيرقيزستان تجربه‌هاي بسيار زيادي در زمينه استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي ضابطه‌مند كردن رعايت حفاظت از محيط‌زيست كسب كرد. اين روند در نتيجه ايجاد كميته حفاظت از محيط‌زيست در سطح ملي و شعبات محلي در خلال سال‌هاي گذشته تسهيل شده است. بر اين اساس صندوق حفاظت از محيط‌زيست قزاقستان در سال 1991 با تصويب مجلس تأسيس شد. بر اساس اين قانون، صندوق يكپارچه حفاظت از محيط‌زيست در سطح ملي و محلي بر اساس مصوبه دولت از سال 1992 شروع به‌كار كرد. اهداف صندوق محيط‌زيست قيرقيزستان در قانون به‌شرح زير عنوان شده است: - حمايت و پشتيباني از فعاليت‌ها محيط‌زيستي - توسعه و توانمندسازي نظارت بر محيط‌زيست - كاهش پيامدهاي سوء ناشي از حوادث و رخدادهاي محيط‌زيستي و بلاياي طبيعي - جبران خسارات محيط‌زيستي - توسعه فنآوري‌هاي پاك و حمايت از صنايع محيط‌زيستي ( مديريت و سازماندهي صندوق تا قبل از مارس سال 1997،‌ صندوق ملي و صندوق‌هاي محلي زير نظر كميته ملي©179© حفاظت از محيط‌زيست فعاليت مي‌كردند. پس از تشكيل وزارت محيط‌زيست در اين كشور در سال 1997 فعاليت‌ها صندوق به وزارت مزبور منتقل يافت. برخلاف ساير صندوق‌ها، صندوق محيط‌زيست كشور قيرقيزستان مستقل نبود و فاقد حساب جداگانه است. اما در حال حاضر و بر اساس قانون در وزارت دادگستري اين كشور به‌عنوان يك واحد مستقل به ثبت رسيده و داراي حساب خاص در بانك‌هاي تجاري است. صندوق‌هاي محلي واحد‌هاي فرعي صندوق ملي در سطح كشور هستند. صندوق ملي و صندوق محلي محيط‌زيست توسط يك هيأت اجرايي() مديريت مي‌شود. اعضاي هيأت اجرايي توسط گروه كارشناسان ارشد وزارت محيط‌زيست براي سه‌سال انتخاب مي‌شوند (گروه كارشناسان ارشد زير نظر وزير محيط‌زيست فعاليت كرده و اعضاي آن را معاون وزراي وزارت محيط‌زيست و ساير كارشناسان ارشد وزارت محيط‌زيست و يك نماينده از نخست‌وزيري تشكيل مي‌دهند. اعضاي اصلي هيأت شامل معاون وزارت محيط‌زيست، مدير كل صندوق، يك عضو از كابينه، رييس اداره مالي وزارت دارايي، مدير اجرايي مركز ملي سياست‌گذاري و راهبردهاي محيط‌زيست و يك نفر از آكادمي ملي علوم است. وظايف هيأت اجرايي به‌شرح زير است: - تصويب قوانين و مقررات و نظام‌نامه صندوق و اصلاح آن به‌صورت دوره‌اي - اولويت‌بندي برنامه‌ها و پروژه‌هاي مشمول كمك از صندوق - تصويب گزارش سالانه صندوق - تدوين معيارها و ضوابط اخذ كمك و وام از صندوق ملي و شعبات محلي ( درآمدهاي صندوق مهمترين محل درآمد صندوق محيط‌زيست قيرقيزستان، عوارض آلودگي محيط‌زيست است. حدود 83 درصد درآمدهاي صندوق از محل عوارض تأمين مي‌شود. علاوه بر اين جرايم تخريب و آلودگي محيط‌زيست نيز از منابع ديگر درآمدهاي صندوق قلمداد مي‌شوند. عوارض آلودگي ابتدا توسط ادارات كنترل و بازرسي محلي() وزارت محيط‌زيست جمع‌آوري شده و به حساب‌هاي صندوق محلي منتقل مي‌شود. ميزان درآمدهاي سالانه صندوق به عوامل متعددي از جمله وضعيت مالي دولت، جمع‌آوري به موقع عوارض آلودگي و جريمه‌هاي محيط‌زيستي، ضمانت اجرايي قوانين و مقررات محيط‌زيست، وضعيت پايش آلاينده‌ها و بستگي دارد. علاوه بر اين سازوكارهايي براي حمايت‌هاي تشويقي از طريق معافيت از پرداخت عوارض درصورت رفع آلودگي براي تشويق كاهش آلودگي‌ها نيز در نظر گرفته شده است. ( راهبرد‌هاي هزينه‌كرد منابع مالي صندوق به مانند ساير صندوق، منابع مالي صندوق محيط‌زيست قيرقيزستان در حوزه‌هاي زير©180© هزينه مي‌شود: - توسعه و اجراي پروژه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست با هدف بهبود كيفيت محيط‌زيست و تضمين كاهش آلودگي‌هاي محيط‌زيست - كمك به ساخت و نوسازي تأسيسات حفاظت از محيط‌زيست - كمك و پشتيباني از فنآوري‌هاي پاك و فنآوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست - توسعه سيستم پايش محيط‌زيست - اجراي راهبردهاي حفاظت از تنوع زيستي - تدوين استانداردهاي محيط‌زيستي - مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي يكي ديگر از محورهاي فعاليت‌ها صندوق، كمك به اجراي برنامه ملي حفاظت از محيط‌زيست قيرقيزستان است كه در سال 2005 تهيه شده است. اين برنامه توسط وزارت محيط‌زيست تهيه شد و در سال 1997 توسط شوراي امنيت ملي تصويب رسيد. در اين برنامه اولويت‌ها بر اساس برنامه كوتاه‌مدت، برنامه ميان‌مدت و بلندمدت تعيين شده است. در اين برنامه‌ها، زمان‌بندي اجرا، منابع مالي، سازمان‌ها و نهادهاي مجري و ساير موارد مشخص شده است كه بايد از سوي صندوق محيط‌زيست حمايت شوند. ( ارزيابي، گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي فعاليت‌هاي صندوق: در هر سال، هيأت اجرايي گزارشي در مورد عملكرد سالانه صندوق تهيه كرده و براي تصويب به وزارت محيط‌زيست ارسال مي‌كند. اين گزارش پس از تصويب گروه كارشناسان ارشد وزارت محيط‌زيست به دولت ارسال مي‌شود. علاوه بر اين، رسانه‌هاي گروهي نيز به‌صورت منظم فعاليت‌ها صندوق را منتشر مي‌كنند. علاوه بر اين بارزس مالي وزارت دارايي نيز به‌صورت سالانه وضعيت مالي صندوق ملي و صندوق‌هاي مالي را مميزي كرده و موارد تخلف را اطلاع‌رساني مي‌كند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف