ضميمه - چرخه پروژه اعطاي تسهيلات مالي

ضميمه چرخه پروژه اعطاي تسهيلات مالي: چرخه پروژه شامل مراحل شناسايي، تهيه، ارزيابي، انتخاب، اجراي، پايش و ارزيابي است. چرخه پروژه چارچوب منطقي سودمندي ارايه مي‌كند، كه مي‌توان بر مبناي اين چارچوب به سطح بالايي از كارايي و شفافيت فعاليت‌هاي صندوق و پروژه‌ها دست پيدا كرد. چرخه پروژه يك ابزار كاربردي است كه هر مرحله از چرخه پروژه را به‌صورت شفاف تشريح كرده و به‌صورت شفاف انطباق اجراي پروژه را با قوانين و مقررات و معيارهاي صندوق نشان مي‌دهد. پيش از وارد كردن درخواست متقاضيان به چرخه پروژه، مسؤول صندوق بايد از معيارهاي به‌شرح زير اطمينان حاصل نمايد: ▪ شناسايي نيازهاي سرمايه‌گذاري، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي مرتبط با متقاضيان واجد صلاحيت ▪ تدوين دستورالعمل‌هاي لازم براي تهيه و ارايه پروژه و قوانين عملياتي براي كاركنان ▪ تدوين مقررات و معيارهاي لازم براي كارشناسان صندوق براي ارزيابي و انتخاب و تأمين مالي پروژه‌ها ▪ تنظيم ضوابط و معيارهاي شفاف براي اعطاي كمك مالي به ذي‌نفعان و نظارت بر روند اجراي پروژه؛ ▪ تعيين اهداف و سياست‌هاي اصلي فعاليت‌هاي صندوق براي دستيابي به اهداف شكل 1. رابطه صندوق و چرخه پروژه

شكل 2. مراحل مختلف تصميم‌گيري براي تأمين و اجراي پروژه از محل اعتبارات صندوق

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف