تصويبنامه راجع‌به فهرست موادمخدر

‌ ـ‌ الف - نظر 1360/7- 26/2/1365 ا.ح.ق: در فهرست مربوط به موادمخدر مصوب2/5/1338هیأت دولت، والیوم جزء موادمخدر ذکرنشده است. در قانون راجع به موادروان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 نیز ماده والیوم عنوان نگردیده است. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها حمل، نگهداری و استعمال والیوم اعم از این‌که به‌صورت قرص، گرد یا آمپول باشد جرم محسوب نمی‌شود. نظر 1554/7 ‌ـ‌ 26/3/1365 ا.ح.ق: ناس جزء فهرست موادمخدر به‌شرح تصويبنامه سال 1338 هيأت‌وزيران نيامده است ليكن تشخيص اين‌كه مواد مكشوفه ارايه ‌شده از طرف مأ‌مورين انتظامي جزء موادمخدر يا رو‌انگران محسوب مي‌گردد يا نه با آزمايشگاه اداره‌كل نظارت بر موادمخدر مي‌باشد، لذا قبل از هرگونه اظهارنظر ماهوي قاضي مسؤو‌ل رسيدگي به پرو‌نده بايد نظر آزمايشگاه را استعلام نمايد. نظر 8124/7-27/8/1371 ا.ح.ق: تفاله‌ تریاک نیز در تصویبنامه مورخ 29/5/1338 هیأت‌وزیران جزء مواد (افیونی) مخدر به شمار آمده و حمل و نگهداری آن طبق ماده شش لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب سال 1359 قابل مجازات به نظر می‌رسد. ب - نظر 7074/7 – 13/8/1371 ک.ح.د: ناس جزء فهرست موادمخدر مصوبه هیأت‌وزیران نمی‌باشد، تشخیص این که ماده مورد نظر جزء موادمخدر یا روان‌گردان محسوب می‌گردد یا خیر؟ با آزمایشگاه اداره کل نظارت بر موادمخدر می‌باشد. نظر 49067 – 24/1/1376 ك.ح.د: ناس جزء موادمخدر تلقی نگردیده و برای نگهداری و حمل آن هم مجازات قانونی وجود ندارد.ـ  قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31/3/1338 به‌موجب ماده 25 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم موادمخدر و اقدامات تأميني و درماني به‌منظور مداوا و اشتغال به‌كار معتادين مصوب 19/3/1359 نسخ شده است.ـ‌ الف-  اين تعريف در اصلاحيه مصوب 28/12/1352، جايگزين تعريف «شيره ترياك» و «ترياك» شده است. ب ـ نظر 3903/7 ‌ـ‌ 13/6/1384 ا.ح.ق: فهرست موادمخدر مصوب سال 1338، موادمخدري را كه تا آن تاريخ شناخته ‌شده احصاء كرده است، هر چند اين فهرست در رابطه با قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب همان سال و اصلاحات بعدي آن تهيه شده است. لكن تبصره بند 9 ماده 1 ق.م.م.م.، ضمن معتبر دانستن فهرست مذكور، براي تعيين تكليف موادي كه جديداً به‌عنوان ماده مخدر ساخته يا شناخته مي‌شود، نظر و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را ملاك قرار داده است. بنابه مراتب، در قضيه مطرو‌حه، چنانچه و‌زارتخانه مذكور (پاپاو‌رين) را در شمار موادمخدر و داراي آثار تخديركننده بشناسد، هر چند اين ماده در فهرست صدرالذكر درج نشده باشد، ماده مخدر قلمداد مي‌شود.  در اين خصوص همچنين به نظر 4909/7‌ـ‌ 13/7/1384 ا.ح.ق. مندرج در پاورقي تبصره 1 ماده 1 ق.م.م.م. در همين مجموعه مراجعه نماييد.

تصويبنامه راجع‌به فهرست موادمخدر() مصوب 2/5/1338 هيأ‌ت‌و‌زيران با اصلاحيه بعدي ماده1‌ـ‌ از نظر قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31 خرداد 1338() و با توجه به ماده (1) قانون مزبور و تبصره 1 ذيل آن موادمخدر به دو دسته تقسيم و تفكيك مي‌شود: دسته او‌ل ‌ـ‌ مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن. دسته دو‌م ‌ـ‌ ساير ادو‌يه مخدره. ماده2‌ـ‌ موادمخدر مذكور در اين فهرست چه از طريق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبيعي به‌دست آيند يكسان شناخته مي‌شوند. ماده3‌ـ‌ موادمخدر مذكور در اين فهرست به هر نام و به شكل هر دارو‌ي اختصاصي كه ساخته و عرضه شده يا بشوند باز همان دارو‌ي مخدر اصلي شناخته مي‌شوند. ماده4‌ـ‌ موادمخدر مذكور در اين فهرست اعم از آنكه ساخت و يا تصفيه (يا طبخ) آن‌ها كامل شده يا نشده باشد يكسان شناخته مي‌شوند. ماده 5 ـ‌ دسته او‌ل موادمخدر عبارتست از: ترياك (اصلاحي 28/12/1352)()‌ـ‌ اطلاق مي‌شود بر ماده‌اي كه از گرز خشخاش به‌دست مي‌آيد اعم از اين‌كه به‌صورت شيره بوده يا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين. سوخته‌ترياك- ماده‌اي كه از سوزندان ترياك به هر نحوي از انحاء به دست آيد با هر درجه مرفين كه باشد. شيره مطبوخ ‌ـ‌ ماده‌اي كه از حل كردن سوخته‌ترياك و يا‌ ترياك و يا جوهرنگاري به‌تنهايي يا با هم و يا همراه با مواد ديگر در آب و جوشاندن آن بدست آيد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين. تفاله ‌ـ‌ ماده‌اي كه پس از صاف كردن شيره مطبوخ (قبل از طبخ ‌ـ‌ در حين طبخ و يا بعد از طبخ باقي مي‌ماند.) جوهرنگاري- (مايه ‌ـ‌ سوخته شيره ‌ـ‌ انسي) ماده‌اي كه از سوزاندن شيره مطبوخ به هر نحوي از انحاء به دست مي‌آيد با هر درجه مرفين كه باشد. هر قرص يا هر معجون و يا هر شربت يا هر محلول (آبي يا الكلي) كه يكي از مواد مذكور در فوق در آن باشد. استحصالات جالينوسي‌ترياك- تنطوراپيوم ‌ـ‌ لدانم دو‌سيدنهام ‌ـ‌ عصاره‌ترياك (مايع يا خشك)، شربت كوكنار اعم از آنكه موافق كندكس فرانسه تهيه شده يا نشده باشد. بنگ ‌ـ‌ سرشاخه‌هاي خشك شده گلدار يا به‌ ميوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنكه ماده رزيني (چرس) آن گرفته شده يا نشده باشد و خرد شده يا نشده باشد و خالص يا مخلوط با عناصر ديگر باشد. بنگاب ‌ـ‌ (دو‌غ و‌حدت) مخلوط يا خيسانده بنگ در آب يا مايع ديگر به‌طور خالص يا همراه با عناصر ديگر. چرس (حشيش ‌ـ‌ اسرار) ـ ماده رزيني كه از سرشاخه‌هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه گرفته مي‌شود اعم از خالص يا مخلوط با عناصر ديگر. استحصالات جالينوسي شاهدانه ‌ـ‌ تنطور يا عصاره شاهدانه ‌ـ‌ حشيش. برگ كوكا و استحصالات جالينوسي آن (گرد ‌ـ‌ تنطور ‌ـ‌ عصاره). ماده6 ‌ـ‌ دسته دو‌م موادمخدر به قرار زير و به دو گرو‌ه تقسيم مي‌شود: گرو‌ه 1‌ـ‌ موادمخدري كه شكل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون يكسان و در يك رديف شناخته مي‌شود. اين مواد عبارتند از: مرفين و املاح آن و ‌استحصالاتي كه مستقيماً از ‌ترياك به‌دست آمده و داراي بيش از 20% مرفين باشد. (استحصالاتي كه دو ‌در هزار و يا كمتر از آن مرفين دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در يك ماده بي‌اثر مايع يا جامد محلول يا رقيق شده باشد) استرهاي مرفين، انتراكسيدهاي مرفين (به‌استثناي آنچه ذيل در گرو‌ه 2 ذكر خواهد شد). دي‌استيل‌ مرفين (استومرفين، ديامرفين، ديافرم، اكلوريون، هرو‌يين). تبايين و املاح آن ‌ـ‌ كوكايين و املاح آن و استحصالاتي كه مستقيماً از كوكا به دست آمده و بيش از يك‌درهزار كوكايين داشته باشد؛ (استحصالاتي كمتر از يك در هزار مشمول نمي‌شود مگر آنچه در يك ماده بي‌اثر مايع يا جامد محلول يا رقيق شده باشد). اكونين و استرهاي آن، بنزيل مرفين؛ (پرو‌يين نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است) دزرو‌ مرفين (پرموييد نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است). دي ييدرو‌ مرفين (بارامرفان نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است) و استرهاي آن. ييدرو‌كدن (دي ييدرو‌كديينون)؛ (ديكوديد نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است) و استرهاي آن. ييدرو‌مرفون (دي‌ييدرو مرفتيون)؛ (ديلوديد نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). متيل دزو‌رفين، متيل‌دي ييدرو‌مرفين، مترو‌ن، ميرو‌فين، نيكومرفين، نور مرفين، آن‌اكسي مرفين (ژنومرفين)‌ تركيبات آن و ساير ‌تركيبات مرفيني با ازت 5 ظرفيتي. اكسي‌كدو‌ن (او‌بين ‌ـ‌ اكودال نام دو محصول دارويي اختصاصي آن است) و استرهاي آن. اكسي مرفون، تباكون و استرهاي آن، پانطويون و ساير محصولاتي كه مخلوط آلكالوييدهاي‌ترياك است. (پاپاو‌رتوم)، آستيل متادو‌ل، آلفا متادو‌ل، تبامتادو‌ل، آلفاستيل متادو‌ل آلفاميرو‌دين، آني لويدين، پتاستيدمتادو‌ل، بتامپرو‌دين، بوتيرات دو‌ديو كسافتيل، ستوبميدو‌ن (كليرادو‌ن، كتوژين، كتوگان نام بعضي استحصالات دارو‌يي اختصاصي آن است). دكسترو موراميد (ژنريوم- بالفيوم- پيرو‌لاميدو‌ل از 875 نام بعضي از استحصالات دارو‌يي اختصاصي آن است). دي‌اپتل تيامپوتن‌، دي‌ميتل تيامپوتن، دي‌متوكسادو‌ل، دي‌مفتانول؛ (آميدو‌ل نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است). دي‌ني پانون- استرهاي اسيدمتيل 1 فنيل پي پريدن‌- ‌4‌ـ‌كاربوكسيليك‌ ‌4 ‌ـ‌ اتيل متيل تيامپوتن- اتوكسريدين- ييدرو‌كسي پتيدين- ايزو‌متادو‌ن- لوو‌متورفان- لوو‌موراميد؛ (از 898 نام يك محصول دارويي اختصاصي آن است). لوو‌ر فانول (لوو‌رفان نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). متادو‌ن (دو‌لافي، دلولوفين، فنادو‌ن، فيزيتون، پولاميدو‌ن نام بعضي از محصولان دارو‌يي اختصاصي آن است). مورفريدين، نورمتادو‌ن؛ (نورمدو‌ن، تيكاردا‌، نام دو محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). پتيدين (دم‌رو‌ل، دو‌لانتين، دو‌لانتول، دو‌ليزان، دو‌ليزينا، دلوزال پانثالژين، سوتراژيل نام بعضي از محصولات دارو‌يي اختصاصي آن است). فتادو‌كسون (هپالژين نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است) فنومرفان؛ پرو‌هيت ازين؛ پرو‌پريدين (اسپاسمود و ليزينا نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). راسه متورفان؛ راسه مورداميد؛ راسه مورفان؛‌ تري مديريدين (پرو‌مدو‌ل نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است) گرو‌ه 2‌ ـ‌ موادمخدري كه فقط شكل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمي‌شود. اين مواد عبارتند از: 1‌ـ‌ كديين (متيل مرفين) 2‌ ـ‌ ديونين (اتيل مرفين) 3‌ ـ‌ فولكودين (اتنين و هموكديين نام دو محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). 4‌ ـ‌ استيل دي ييدرو‌كديين (استيل كدن نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است). 5‌ ـ‌ دي ييدرو‌كديين نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است. 6‌ ـ‌ پرو‌پوكسي فن (دارو‌ن نام يك محصول دارو‌يي اختصاصي آن است).

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف