آيين‌نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره

ـ‌  با توجه به انقضاي زمان اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و لازم‌الاجرا شدن برنامه ششم ...، در خصوص مراكز مشاوره در ماده 102 قانون جديد اشاره شده است.ـ‌  در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور.

آيين‌نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره مصوب 23/7/1391 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389()- ب – وزارت: وزارت ورزش و جوانان پ – سازمان: سازمان بهزيستي كشور ت (اصلاحي 4/2/1392)– مراكز: مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده و نيز مراكز مشاوره اجتماعي كه تحت نظارت دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون در ساختار تشكيلاتي دستگاه اجرايي مربوط و يا بر اساس مجوز دستگاه اجرايي ذي‌ربط و سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران كه در اين آيين‌نامه «سازمان نظام» ناميده مي‌شود توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فعاليت مي‌كنند. ث – خدمات: خدمات مشاوره‌اي ازدواج و تحكيم خانواده و خدمات مشاوره‌اي اجتماعي موضوع مواد (3) و (4)‌ اين آيين‌نامه اعم از حضوري و غيرحضوري. ج – مجوز: پروانه‌اي كه براي فعاليت‌هاي مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده توسط وزارت و براي فعاليت مراكز مشاوره اجتماعي توسط سازمان براي اشخاص حقيقي و حقوقي براي مدت سه سال صادر مي‌شود. تبصره (الحاقي 4/2/1392)– تقاضاي مجوز در كارگروهي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار وزارت ورزش و جوانان، سازمان و سازمان نظام بررسي و مجوز مربوط حسب مورد با امضاي مشترك نمايندگان دستگاه‌هاي يادشده معتبر مي‌باشد. ماده 2 – به‌منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز متناسب با فرهنگ اسلامي - ايراني، ارايه هرگونه خدمات مستلزم اخذ مجوز مي‌باشد. ماده 3 – خدمات مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف – آموزش و مشاوره حقوق و وظايف متقابل زن، مرد و فرزندان در خانواده ب – آموزش و مشاوره ازدواج (پيش و پس از ازدواج) پ – آموزش و مشاوره امور اعتقادي، فرهنگي، تربيتي و رفتاري خانواده ت – آموزش و مشاوره درجهت ارتقاي توانمندي جوانان در امور فردي و اجتماعي ث – تسهيل همسر گزيني ماده 4 – خدمات مراكز مشاوره اجتماعي به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف- مشاوره خدمات توان‌بخشي ب – مشاوره پيشگيري از اعتياد پ – مشاوره ژنتيك ت – مشاوره خدمات روان‌شناسي و روانسنجي ماده 5 – متقاضيان تأسيس مراكز بايد داراي شرايط زير باشند: الف – اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام (درمورد اقليت‌هاي ديني ذكر شده در قانون‌اساسي، پايبندي به احكام ديني مربوط به خود آنان كفايت مي‌كند.) ب – تابعيت جمهوري اسلامي ايران پ – داشتن حداقل 35 سال سن (صرفاً براي مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده) ت – متأهل (صرفاً براي مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده) ث – نداشتن سوء پيشينه كيفري ج (اصلاحي 4/2/1392)- دارا بودن سلامت رواني به تأييد سازمان نظام چ – التزام به قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران ح – انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان خ – دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد د – دارا بودن تأييديه وزارت كشور (صرفاً براي مراكزي كه اقدام به مشاوره پس از ازدواج با رويكرد تحكيم خانواده مي‌نمايند) ماده 6 – دارنده مجوز موظف است نسبت به بكارگيري مسؤول فني داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد مشاوره يا روان‌شناسي (در كليه گرايش‌ها) اقدام نمايد. تبصره 1 – چنانچه دارنده مجوز شرايط مذكور در اين آيين‌نامه را داشته باشد مي‌تواند مسؤوليت فني را برعهده بگيرد. تبصره 2 – در استان‌هايي كه فارغ‌التحصيلان داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط موضوع اين آيين‌نامه به تعداد كافي وجود نداشته باشد دارندگان مدرك كارشناسي رشته‌هاي فوق‌الذكر با داشتن پنج‌سال سابقه كار در مشاغل روان‌شناسي و مشاوره مي‌توانند به‌عنوان مسؤول فني معرفي شوند. تبصره 3 – مسؤول فني در مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده بايد متأهل باشد. ماده 7 (اصلاحي 4/2/1392)– دارنده مجوز موظف است بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت و سازمان و سازمان نظام، فضاي مناسب و امكانات و نيروي انساني متخصص را متناسب با خدمات موضوع مواد (3) و (4)‌ تأمين نمايد. تبصره- دارنده مجوز موظف است از مشاوران و روان‌شناسان داراي گواهي صلاحيت تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره استفاده نمايد و ساير كارشناسان ملزم به اخذ صلاحيت حرفه‌اي از مراجع رسمي مرتبط مي‌باشند. ماده 8 – دارنده مجوز مكلف است سه‌ماه قبل از پايان مدت اعتبار پروانه فعاليت نسبت به تمديد آن مطابق اين آيين‌نامه اقدام نمايد. ماده 9 (اصلاحي 4/2/1392)– درصورت عدم رعايت شرايط مندرج در اين آيين‌نامه و نيز دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت و سازمان و سازمان نظام و تخطي از آنها توسط مراكز به‌شرح زير با آنان برخورد مي‌شود: 1 – اخطار كتبي با درج در پرونده 2 – عدم تمديد اعتبار مجوز براي يك يا دو سال 3 – تعليق فعاليت به مدت سه‌سال 4 – لغو دايم مجوز تبصره (اصلاحي 4/2/1392)– چنانچه به‌موجب نظارت‌هاي دوره‌اي وزارت يا سازمان يا سازمان نظام حسب مورد سلب هر يك از شرايط موضوع اين ماده يا تخطي از آن محرز گردد مطابق اين ماده اقدام خواهد شد. ماده 10 – سازمان مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط در مقابل صدور و تمديد مجوز براي مراكز مشاوره اجتماعي وجوهي را دريافت نمايد. ماده 11 – مراكز فعال در ارايه خدمات مشاوره از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه مكلفند حداكثر ظرف شش‌ماه نسبت به تطبيق وضعيت خود با شرايط مندرج در اين آيين‌نامه اقدام نمايند. پس از انقضاي مهلت يادشده فعاليت مراكز مذكور مجاز نمي‌باشد. ماده 12 – معيارهاي ارايه خدمات مبتني ‌بر فرهنگ اسلامي- ايراني و نحوه نظارت بر مراكز موضوع اين آيين‌نامه طبق ضوابطي كه حداكثر شش‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ورزش و جوانان و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور،() مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود تعيين خواهد شد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف