از آيين‌نامه اجرايي ايجاد و اداره بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص

ـ‌ ماده 175 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 رييس قوه‌قضاييه: تنبيه‌هاي انضباطي عبارتند از: 1- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت 2- محروميت از مرخصي تا 3 ماه. 3- عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا 6 ماه. 4- نگهداري در واحدهاي تك‌نفره حداكثر تا بيست روز.

از آيين‌نامه اجرايي ايجاد و اداره بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص مصوب 25/8/1389 رييس قوه‌قضاييه با توجه به شرايط ويژه متهمان جرايم خاص و به‌منظور پيشگيري و كاهش آثار و تبعات منفي اخلاق و رفتار اين افراد بر روي ساير متهمان و محكومان و اثربخش نمودن شرايط بازداشتگاه‌ها در بازدارندگي و اصلاح و تربيت اين قبيل اشخاص، و با هدف افزايش احساس امنيت عمومي و ارتقاء امنيت اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي، مراكزي با عنوان بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص به‌شرح زير ايجاد و برابر مفاد اين آيين‌نامه اداره خواهد شد: ماده 1- منظور از متهمان جرايم خاص در اين آيين‌نامه افراد ذيل مي‌باشند. الف - ... ه‍ - واردكنندگان، توليد‌كنندگان، فروشندگان و توزيع‌كنندگان حرفه‌اي و خرده فروشان موادمخدر (عناصر واسط قاچاقچيان عمده موادمخدر و مصرف‌كنندگان) و - واردكنندگان، توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان مشروبات الكلي. ماده 2- بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص بر اساس فراواني جرم و مجرم و با فراهم شدن محل مناسب توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور يا نيروي انتظامي در 13 شهرستان كشور به‌شرح زير ايجاد خواهد شد: 1- تهران 2- اسلامشهر 3- شهريار 4- كرج 5- اصفهان 6- شيراز 7- اروميه 8- اهواز 9- قم 10- كرمان 11- تبريز 12- كرمانشاه 13- مشهد ماده 3- معرفي متهمان به بازداشتگاه‌هاي ويژه توسط قضات دادگاه‌ها و دادستان شهرستان‌ها يا معاونين و بازپرسان دادسرا با تأييد دادستان خواهد بود. ماده 4- مقررات مربوط به پذيرش در اين بازداشتگاه‌ها همان است كه در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور پيش‌بيني شده است و مسؤولين بازداشتگاه‌ها صرفاً مجاز به پذيرش افرادي هستند كه از سوي مراجع قضايي و با رعايت مفاد ماده 3 به آن مركز معرفي شده‌اند. ماده 5- بازداشتگاه‌هاي مذكور توسط نيروي انتظامي ايجاد و تحت نظارت و مسؤوليت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اداره و احكام رؤسا و جانشينان آن توسط سازمان يادشده صادر مي‌گردد. تبصره - نيروي انتظامي موظف است مأمورين مجرب و آموزش ديده را در اين بازداشتگاه‌ها به‌كارگيري نمايد. ماده 6- براي هر بازداشتگاه يك قاضي ناظر از سوي دادستان شهرستان مربوط تعيين تا بر امور بازداشتگاه نظارت مستمر داشته باشد. دادستان كل كشور نيز با اعزام نماينده بر اين‌گونه بازداشتگاه‌ها نظارت عاليه خواهد داشت. ماده 7- مقامات مجاز براي ورود و تردد جهت انجام وظايف قضايي و نظارتي در بازداشتگاه‌هاي ويژه عبارتند از: نماينده قوه‌قضاييه‌، نماينده دادستان كل كشور‌، نماينده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و دادستان شهرستان مربوط يا نماينده وي. ماده 8- جيره غذايي متهمان مذكور بر اساس آمار موجودي توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به نيروي انتظامي تحويل مي‌گردد. بقيه هزينه‌ها از قبيل اداره بازداشتگاه، لباس متحدالشكل و هزينه بهداشتي به‌عهده نيروي انتظامي خواهد بود. ماده 9- در مواردي كه متهمان در محل بازداشتگاه مرتكب تمرد، تخلف و آشوب گردند برابر مقررات ماده 175 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور() با آنان برخورد خواهد شد. ماده 10- مدت نگهداري افراد در اين بازداشتگاه‌ها دو ماه بوده و با نظر قاضي فقط براي يك‌بار و حداكثر دو ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. تبصره - چنانچه قبل از مدت مذكور قرار بازداشت موقت فك يا پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم قطعي گردد، حسب مورد فرد بازداشت شده آزاد يا به يكي از بازداشتگاه‌ها يا زندان‌هاي عمومي منتقل خواهد شد. ماده 11- افرادي كه در مدت بازداشت از خود حسن رفتار نشان داده و با مأمورين همكاري نموده و متنبه شده باشند با پيشنهاد مسؤول بازداشتگاه و تأييد قاضي ناظر زندان از تخفيف و ارفاقات لازم برخوردار خواهند شد. ماده 12- رؤساي بازداشتگاه‌ها ماهانه گزارشي از روند اثر بخشي برنامه‌هاي بازداشتگاه بر رفتارهاي زنداني تهيه و به اداره كل زندان‌ها، فرمانده نيروي انتظامي استان و قاضي ناظر زندان ارايه خواهند نمود. رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و فرمانده نيروي انتظامي كشور با بهره‌گيري از گزارشات استان‌ها، گزارش فصلي از ميزان اثر بخشي برنامه‌ها بر اصلاح رفتار بازداشت‌شدگان تهيه و به رييس قوه‌قضاييه ارايه خواهند نمود. ماده 13- به‌منظور اثر بخشي بيشتر طرح جمع‌آوري و نگهداري مرتكبين جرايم خاص و افزايش احساس امنيت عمومي و جلب همكاري مردم و نهادهاي مدني، كميته اطلاع‌رساني متشكل از نماينده نيروي انتظامي، نماينده سازمان صدا و سيما و داستان شهرستان يا نماينده وي تشكيل و با هماهنگي سخنگوي قوه‌قضاييه قدام به اطلاع‌رساني مناسب و مديريت افكار عمومي در سه مقطع قبل، حين و پس از اجراي طرح خواهند نمود. ماده 14- تعيين نحوه نگهداري متهمان در اين بازداشتگاه‌ها و نيز تدوين برنامه‌هاي اجرايي روزانه آنان و همچنين نظارت بر حسن اجراي برنامه در بازداشتگاه‌ها بعده كميته‌اي سه نفره مركب از نمايندگان دادستان كل كشور‌، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و نيروي انتظامي مي‌باشد. كميته مزبور هر شش‌ماه يك‌بار گزارشي از وضعيت بازداشتگاه‌ها تهيه و به رييس قوه‌قضاييه ارايه مي‌نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف