آيين‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

-  منتشر شده در ويژه‌نامه شماره 630 – 5 آبان 1392 روزنامه رسمي كشور.

آيين‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب 11/8/1392 رييس قوه‌قضاييه() مقدمه مراقبت از معتاد به موادمخدر و روان‌گردان كه به‌طور داوطلبانه اقدام به درمان اعتياد خود ننموده و بنابر حكم قانون به درمان مكلف شده با تعيين تكاليف مراقبتي بعد از خروج، امري ضروري در فرآيند مبارزه با اعتياد و موادمخدر و روان‌گردان‌‌ها مي‌باشد. لذا در اجراي تبصره‌ (1) ماده‌ (16) اصلاحي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب 9/5/1389، اين آيين‌نامه با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تهيه و به‌شرح مواد آتي به‌تصويب مي‌رسد: ماده 1 - معاني اصطلاحات به‌كار رفته در اين آيين‌نامه به‌شرح زير است: 1. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 و اصلاحات و الحاقيه‌هاي بعدي آن. 2. معتاد: فردي كه به يك يا چند ماده مخدر يا روان‌گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون، اعتياد داشته و فاقد گواهي موضوع ماده 15 قانون يا متجاهر به اعتياد باشد. 3. اعتياد: وابستگي به مصرف يك يا چند ماده مخدر يا روان‌گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون كه عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمي يا رواني و يا هر دو شود. 4. تجاهر به اعتياد: شرايط معتادي كه رفتار، گفتار يا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتياد وي نمايد. تشخيص اين امر با مقام قضايي است. مقام قضايي درصورت ترديد مي‌تواند جهت احراز اعتياد نسبت به اخذ نظريه كارشناس اقدام نمايد. 5. مركز: حسب مورد مراكز موضوع مواد (15) و (16) قانون. 6. مدير مركز: فردي كه بر اساس ضوابط و مقررات به‌عنوان مدير مركز موضوع ماده(16) قانون شناخته مي‌شود. 7. مسؤول فني: فردي كه بر اساس ضوابط و مقررات به‌عنوان مسؤول امور درمان و كاهش آسيب مركز موضوع ماده (16) قانون شناخته مي‌شود. 8 . گروه درمانگر: شامل پزشك، روان پزشك، روان‌شناس، مددكار اجتماعي و يا ساير متخصصيني كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه‌، حسب مورد وظيفه اقدامات درماني و كاهش آسيب را در مركز بر عهده دارند. 9. مراقبت بعد از خروج: تكليف يا تكاليفي كه با دستور مقام قضايي وفق اين آيين‌نامه نسبت به فردي كه پس از طي مدت مقرر مركز را ترك مي‌نمايد، تعيين مي‌شود. 10. مدت مقرر: دوره زماني‌‌اي كه در اجراي ماده‌ (16) قانون توسط مقام قضايي براي نگهداري و درمان معتاد تعيين مي‌شود. 11. مددكار اجتماعي (مراقبت): فرد آموزش ديده و واجد شرايط كه طبق ضوابط و مقررات صلاحيت وي به تأييد رسيده و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج فرد و يا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعيت را به‌طور مستمر به مدير مركز گزارش دهد. 12. مقام قضايي: دادستان يا ساير مقامات قضايي ذي‌صلاح در حوزه قضايي ذي‌ربط. ماده 2 - فردي كــه پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضايي موضوع ماده‌ (16) قانون و تبصره‌ي (2) آن از مركز خارج مي‌شود، مكلف است يك يا چند تكليف از تكاليف ذيل كه به پيشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسؤول فني و تقاضاي مدير مركز نوع و مدت آن توسط مقام قضايي با توجه به پيشنهاد مذكور و سوابق شخص تعيين مي‌شود را رعايت نمايد: 1. مراجعه به مراكز موضوع ماده‌ (15) قانون جهت شركت در برنامه‌هاي درمان، بازتواني و كاهش آسيب از قبيل: درمان‌‌هاي دارويي و جلسات مشاوره‌اي و آموزشي. 2. شركت در جلسات گرو‌ه‌هاي خودياري كه بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعاليت دارند. 3. مراجعه به مراكز درماني در دوره‌هاي زماني مشخص و اخذ گواهي سلامت و تسليم آن به نماينده مقام قضايي موضوع اين آيين‌نامه. 4. گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزشي و يادگيري مهارت‌هاي زندگي يا شركت در دوره‌‌هاي مذهبي، تربيتي، اخلاقي يا ورزشي و غيره. 5. حرفه‌آموزي. 6. انجام خدمات عمومي و يا اجتماعي. 7. منع يا محدوديت ارتباط و يا معاشرت با شخص و يا اشخاص معين. 8. منع يا محدوديت رفت و آمد به محل يا محل‌هاي معين. 9. اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين. 10. منع يا محدوديت رانندگي با وسيله نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري. 11. ارايه خدمت در مراكز موضوع مواد (15) و يا (16) قانون. 12. در صورت بي‌خانمان بودن و يا وجود شرايط مربوطه، الزام به اقامت در مراكز اقامتي از قبيل: خانه‌‌هاي ميان‌راهي، گرمخانه‌هاي شهرداري‌ها و يا مراكز متولي امور بي‌خانمان‌ها و يا معلولين و غيره كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ايجاد شده‌اند حسب مورد. تبصره‌ 1ـ مدير مركز موظف است يك هفته پيش از پايان مدت مقرر، نظريه گروه درمانگر و مسؤول فني را كه با توجه به وضعيت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تكليف يا تكاليف به همراه مدت پيشنهادي كه حداقل سه ماه تا حداكثر يك سال مي‌باشد را به‌طور كتبي و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضايي تسليم نمايد. در هر حال تعيين نوع و ميزان مدت تا دو برابر مدت پيشنهادي با مقام قضايي مي‌باشد. تبصره‌ 2ـ انواع خدمات عمومي و يا اجتماعي موضوع بند (6) اين ماده، در دستگاه‌‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده و نحوه‌‌ همكاري آنان پس از تبادل توافق‌نامه‌هايي كه حسب‌مورد توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظايف آنها منعقد مي‌شود، با مقام قضايي خواهد بود. تبصره‌ 3ـ دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تدابير لازم را براي اعمال و اجراي تكاليف اين آيين‌نامه در مراكز موضوع ماده‌ (15) قانون با هدف پذيرش افراد اتخاذ خواهد نمود. تبصره 4ـ دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضايي به‌طور كتبي صادر و به شخص و مركز و ساير مراجع مورد نياز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ مي‌شود. مركز موظف است از طريق واحد مددكاري اجتماعي تدابير لازم براي حسن اجراي دستور و نحوه‌‌ي ارايه گزارش به مقام قضايي را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع اين ماده را به‌طور كتبي ظرف 24ساعت به مقام قضايي يا نماينده وي تقديم خواهد داشت. ماده 3 – مقام قضايي مي‌تواند به‌منظور تقويت اقدامات نظارتي بر حسن اجراي تكاليف موضوع ماده (2) اين آيين نامه، توسط شخص و يا مركز و يا مجري ذي‌ربط؛ نماينده‌اي از قبيل ضابطين دادگستري تعيين نمايد. نماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارايه گزارش مكتوب طبق نظر مقام قضايي است. تبصره ـ به‌منظور حسن اجراي مراقبت بعد از خروج، مقام قضايي مي‌تواند تأمين و يا تعهد مناسب و معتبر از فرد مكلف و يا اشخاص ثالث معتبر معرفي شده از طرف وي اخذ نمايد. چناچه فرد از اعطاي تأمين و يا تعهد خودداري نمايد، مقام قضايي متناسب با وضعيت وي نسبت به جايگزيني تكليف از قبيل: بندهاي (11) و (12) ماده (2) اين آيين‌نامه كه امكان نظارت بر حسن اجراي آن توسط مقامات دولتي و يا معتمد مقام قضايي ميسر باشد، اقدام خواهد كرد. با نظر مقام قضايي استفاده از تجهيزات مراقبت و نظارت الكترونيكي با هماهنگي مراجع ذي‌ربط بلامانع است. ماده 4 – درصورتي‌كه فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذرموجه تخلف يا سرپيچي نمايد، بنابر تشخيص و دستور مقام قضايي يك يا چند مورد از اقدامات ذيل، نسبت به وي اعمال خواهد شد: 1. تغيير نوع تكليف و يا افزايش مدت متناسب با وضعيت شخص. 2. دستور به نگهداري در مركز موضوع ماده (16) قانون. ماده 5 – مدير مركز مكلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره‌ (1) ماده (2) اين آيين‌نامه، از طريق واحد مددكاري اجتماعي نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را براي استمرار يا تغيير نوع تكليف به مقام قضايي گزارش نمايد. مقام قضايي با عنايت به گزارش مذكور نسبت به تمديد مهلت يا تغيير نوع تكليف و يا اتمام مراقبت بعد از خروج بر اساس اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود. ماده 6 – درصورتي‌كه مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبيل بيماري يا دستگيري فرد ميسر نگردد و امكان اجراي دستورات مقام قضايي در اين فاصله نباشد، استمرار تكليف مراقبتي؛ بعد از رفع علت به ميزان باقيمانده مدت يا 6 ماه – هركدام بيشتر باشد – خواهد بود. ماده 7 – فرد تحت مراقبت درصورت تغيير محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف يك هفته به مقام قضايي و مركز اطلاع دهد و مقام قضايي تمهيدات لازم را جهت اجراي تكاليف از طريق مراجع ذي‌صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت. تبصره ـ عدم رعايت مفاد اين ماده بدون عذرموجه به منزله تخلف از تكاليف مقرر تلقي خواهد شد. ماده8 – اين آيين‌نامه در 8 ماده و 6 تبصره در تاريخ 11/8/1392 به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف