دستورالعمل شماره 100/70117/9000 جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان امنيتي

ـ‌ ماده 18 آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 31/6/1394رييس قوه‌قضاييه: به‌منظور رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان دادگستري، دادستان كل كشور با همكاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با موادمخدر و با هماهنگي دستگاه‌هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاري و مفاد اين آيين‌نامه، دستورالعملي كه تأمين‌كننده جنبه‌هاي حفاظتي و امنيتي امور ضابطان و دستگاه‌هاي متبوع آنان باشد، تهيه و به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب براساس آن اقدام گردد.ـ‌ ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي اتباع ايراني مصوب 17/2/1376- صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.ـ‌  جهت ملاحظه متن كامل آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 31/6/1394رييس قوه‌قضاييه به سامانه ملي قوانين و مقررات به نشاني www.qavanin.ir مراجعه نماييد.

دستورالعمل شماره 100/70117/9000 جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان امنيتي مصوب 25/12/1395 رييس قوه‌قضاييه در اجراي ماده 18 آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري() و به پيشنهاد دادستان كل كشور، دستورالعمل جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطين امنيتي به‌شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد: ماده 1 - واحدهاي خاص نيروي انتظامي در هر حوزه قضايي (پليس اطلاعات و امنيت، حفاظت اطلاعات، دواير عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر و پليس فضاي تبادل اطلاعات) و نيز هر يك از دستگاه‌ها و مراجع مقرر به‌عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح) افراد واجد شرايط به‌عنوان ضابط امنيتي را پس از تأييد صلاحيت‌هاي سازماني براي طي دوره آموزشي به دادستان شهرستان يا رييس حوزه قضايي بخش ذي‌ربط معرفي مي‌كنند. ماده 2 - پس از گذراندن دوره آموزشي و صدور گواهينامه مربوط، دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش، اسامي و مشخصات ضابطان امنيتي مورد تأييد خود را به همراه نمونه امضاء و مهر به‌طور محرمانه جهت صدور كارت ويژه ضابط دادگستري به دادسراي مركز استان ارسال مي‌كند صدور كارت براي ضابطان امنيتي شاغل در ستاد مركزي دستگاه‌هاي مذكور توسط دادستان عمومي و انقلاب تهران انجام مي‌پذيرد. ماده 3 - در كارت صادره براي ضابطان امنيتي، اسامي آنان به‌شرحي كه توسط دستگاه امنيتي ذي‌ربط مشخص و معرفي شده قيد خواهد شد. در عين حال، با توجه به ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي اتباع ايراني مصوب 1376()، درج شماره ملي و كدپستي در كارت صادره الزامي است. ماده 4 – سامانه‌هاي امنيتي لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين ضابطان امنيتي و مراجع قضايي توسط مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه تأمين و شيوه ارسال گزارش‌ها و مكاتبات به سازمان‌هاي ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق اين امر، گزارش‌ها و نتيجه تحقيقات ضابطان امنيتي از طريق مراجعه حضوري و خارج از روند سامانه مديريت پرونده قضايي (C.M.S) ارايه مي‌شود. ماده 5 - در خصوص ضابطان امنيتي، بانك اطلاعات و مشخصات اصلي هويت آنان با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي در مركز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه ايجاد و نگهداري مي‌شود كه در مواقع استعلام توسط مقامات قضايي از طريق دادستاني كل كشور قابل ارايه خواهد بود. ماده 6 - ساير مواد آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري() در خصوص ضابطان امنيتي نيز قابليت استناد داشته و اعمال مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف