لایحه "موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل"

لایحه "موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه "موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 98/01/28 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد.

لایحه downlod

اخبار مرتبط