لایحه "موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر"

لایحه "موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه "موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر" که به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت در جلسه مورخ 98/01/28 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد.

لایحه downlod

اخبار مرتبط