مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران

شماره85335/300                                                                       1398/6/12

شهردار محترم شهر تهران

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/5/14 موضوع طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران را پیرو مصوبه مورخ 1397/10/24 خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 1398/5/13 کمیته فنی شماره یک و تأکید بر این نکته که اقدامات صورت گرفته در منطقه 22 با افزایش جمعیت‌پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیتهای بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای ماموریتهای منطقه در تامین خدمات شهری و فراشهری با غلبه گردشگری را مختل نموده و با تقلیل تاب آوری شهری منطقه، چالشهای عمده‌ای را در حوزه حمل و نقل همگانی و سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت ایجاد نموده است. این درحالیست که بر اساس مصوبه سال 1393 شورای عالی، مدیریت وقت شهری تهران مجاز به تداوم اقدامات بر اساس طرح تفصیلی تهران در منطقه 22 نبوده است. لذا مقرر می‌گردد دبیرخانه شورای عالی مجموعه موارد منجر به وضعیت فعلی در منطقه را که در مغایرت با مصوبات شورای عالی منجر به ایجاد ظرفیت مسکونی و تجاری  فراتر از توان و ماموریت منطقه شده است را احصاء و به مراجع نظارتی مربوطه منعکس نماید.

همچنین به جهت توقف و تصحیح رویه‌های قبلی در مدیریت فضایی منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های باقی مانده در منطقه در جهت حفاظت از محیط زیست، توسعه کیفی به جای توسعه کمی، احیاء نقش فرامنطقه‌ای، تقویت کیفیت عرصه‌های عمومی،توسعه شبکه حمل و نقل عمومی انبوه بر  و رفع نقایص و ابهامات نظام پهنه‌بندی و ضوابط طرح تفصیلی قبلی، ضمن تصویب کلیات "طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 " بر اساس گزینه شماره 2 مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر می‌گردد: شهرداری تهران طرح ویژه منطقه را با اخذ نقطه نظرات شورای اسلامی شهر تهران و  اعمال اصلاحات در دو سرفصل زیر حداکثر ظرف مدت دوماه به تائیدکمیسیون ماده 5 تهران رسانده و جهت کنترل و ابلاغ نهایی توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال نماید.

الف ـ درخصوص توافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر توسط شهرداری تهران انجام و پس از تائید در کمیسیون ماده 5  در قالب اسناد طرح تفصیلی ویژه به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

1ـ با مسئولیت قانونی شهرداری تهران، توافقات فاقد پروانه به شرح مندرج در آخرین مکاتبه معاونت شهرسازی و معماری با دبیرخانه شورای عالی به شماره 80/125643 مورخ 1398/2/14 بررسی و صرفا موارد منتج به ایجاد حقوق قانونی برای مالکین با پهنه متناسب در طرح تفصیلی منطقه منعکس گردد.

2ـ متعاقبا و در قالب سازوکار تعاملی با مالکین درتوافقات فاقد پروانه  اقدامات به شرح زیر را در جهت تعدیل حتی‌الامکان ظرفیت مسکونی  و تجاری انجام گیرد

2ـ1ـ تعدیل بخشی از تراکم مورد توافق به فعالیت‌های خدماتی، گردشگری (نظیر هتل)، دفاتر اداری، دانش بنیان و غیره و یا افزایش زیربنای واحدهای مسکونی است.

2ـ2ـ درتوافقات واقع در پهنه‌های M و S اختلاط کاربری‌های تجاری با سایر کاربری‌ها صرفا محدوده به طبقه همکف گردد.

3ـ با بررسی مجدد شهرداری و اعلام نظر قطعی شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت 2 ماه کلیه اراضی با مساحت بیش از یک هکتار که با طی سازکار قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری "باغ" خواهند بود تحت پهنه G211 تثبیت و ضوابط احداث بنا در آنها بر اساس بند 2 ماده 2 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب مورخ 1398/4/3 شورای عالی شهرسازی و معماری انجام گیرد. ضوابط احداث بنا در سایر باغات پراکنده دارای آرای قطعی باغ در پهنه‌های مختلف مطابق بند 3 ماده 2 دستورالعمل مذکور خواهد بود.

تبصره: در صورت هرگونه تغییر در آرای مربوط به باغات توسط مراجع ذیربط،  تعیین کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 صرفا با تخصیص به کاربری‌های خدماتی انجام خواهد شد.

ب ـ در اسناد طرح شامل نقشه‌ها و ضوابط و مقررات اصلاحات به شرح زیر اعمال گردد.

1ـ سطوح موجود و پیشنهادی خدماتی شامل آموزشی، درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی هنری، تفریحی توریستی، تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای سبز به همراه کاربری‌های آموزش عالی و همچنین عرصه‌های نظامی تحت عنوان کاربری مشخص در طرح تفصیلی تثبیت و در دو سطح "شهری ـ منطقه‌ای" و "ناحیه‌ای ـ محله‌ای"  از پهنه S مجزا گردند و بعنوان اساس در اسناد طرح لحاظ گردد. شهرداری تهران دستورالعمل اجرایی متضمن تحقق کاربری‌های مذکور و جلوگیری از تبدیل آن به کاربری‌های انتفاعی را تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 تهران برساند

2ـ طبق پیشنهاد طرح و در راستای بند2ـ 1 مصوبه مورخ 1393/7/28 شورای عالی و به منظور حفظ الگوی سکونت موجود، شهرک‌های گلستان، آزاد شهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، زیبا دشتک (بالا و پائین)، یاس و چشمه، تحت پهنه جدید (نظیر1ـ R231 ) با حداکثر تراکم  180 درصد در 3  طبقه تثبیت می‌گردند.

3ـ به جهت افزایش تحقق پذیری طرح و شفافیت آن قطعات سهم شهرداری حاصل از توافقات 30 ـ 70 که تاکنون حقوق مکتسبه بر آن مترتب نشده است به عنوان "بانک زمین خدمات عمومی "  در اسناد  پشتیبان طرح گنجانده شود.

4ـ حداقل وحداکثر ضریب سکونت برای کلیه پهنه‌های M متناسب با نقش و عملکرد هر یک ارائه گردد و از تخصیص کل تراکم اراضی واقع در پهنه‌های M ، به سکونت خودداری گردد.

5 ـ لایه مربوط به اراضی "ذخیره نوسازی" در مورد کلیه اراضی مشمول، به استثناء اراضی سهم مالک که در قالب سازکار 30 ـ 70 تعیین تکلیف شده اند اعمال و در چهارچوب دستورالعمل مصوب کمیسیون ماده 5  در خصوص آن تعیین تکلیف شود.

6 ـ ضمن تائید اصلاحات انجام شده در شبکه معابر طرح مقرر گردید اختلاف پیشنهاد‌های  این طرح با طرح جامع حمل و نقل تهران در انطباق با مفاهیم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ( TOD )، استفاده از شقوق مختلف حمل و نقل و ظرفیت مجتمع‌های ایستگاهی با هماهنگی شورای اسلامی شهرتهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و وزارت کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه نهایی پس از تائید درکمیسیون ماده 5 دراسناد طرح لحاظ گردد.  

7ـ حرایم مسیل‌ها و آبراهه‌ها، خطوط انتقال نیرو و انرژی تحت پهنه مشخص حفاظت  (G) در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین خط حریم تدقیق شده گسلها در اسناد طرح منعکس و هرگونه ساخت و ساز در عرصه‌های متداخل با آن با رعایت ملاحظات و ضوابط مربوطه انجام گیرد.

8 ـ با عنایت به وجود مراکز حیاتی و حساس در منطقه، بر رعایت قانون و آیین‌نامه تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تاسیسات حیاتی و حساس کشور تأکید می‌گردد.

9ـ به جهت حفظ کیفیتهای فضایی سیما و منظر شهری و هماهنگی خط آسمان در پلاک‌های مجاور، همسو با مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری دستورالعمل "افزایش تعداد طبقات درسقف تراکم مجاز قطعه در صورت کاهش سطح اشغال" با رعایت همه جوانب مربوط به دید و منظر، سایه‌اندازی و حفظ کریدور‌های هوایی و سایرملاحظات زیست محیطی توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 تهران برسد.

 

اصلاحات مختص نواحی

ناحیه 1

10ـ اراضی دانشگاه علامه در مجاورت دهکده المپیک و همچنین غرب دانشگاه آزادی با کاربری علوم تحقیقات فناوری در اسناد طرح تثبیت گردد

11ـ درتوافقات انجام شده در اراضی شهرک صدرا در صورت تائید بر اساس بند 1 احداث بنا در تراز ارتفاعی بلوک‌های مجاور انجام و عرصه  سهم شهرداری در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه به کاربری فضای سبز و خدمات تخصیص داده شود.

12ـ معبر پیشنهادی در غرب اراضی موسوم به "هزار و یک شهر" با توجه به تداخل با بستر مسیل وردآورد مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفته و عرصه و حرایم مسیل مذکور در سرتاسر بخش تداخلی حفظ و در طرح منعکس گردد.

ناحیه 2

13ـ اراضی متعلق به "دانشگاه نیروی انتظامی امین" تحت کاربری آموزش تحقیقات و فناوری در اسناد طرح ثبت گردد.

ناحیه 4

14ـ در چهارچوب سازکار تعامل و توافق جدید،  تعدیلات به شرح زیر در حد ممکن توسط شهرداری تهران مورد پیگیری جدی قرار گیرد:

14ـ 1ـ در پروژه تهرانلند (هزار و یک شهر) با توجه به وضعیت بحرانی شبکه معابر و کمبود سرانه‌های خدماتی، احداث زیربنای تجاری همسو با نقش و عملکرد کلان مقیاس منطقه با کاربری گردشگری جایگزین شود.

14ـ2ـ در پروژه 110 هکتاری مربوط به بتاجا با توجه به حجم عظیم بارگذاری مسکونی و تجاری تمهیدات زیر جهت تعدیل بارگذاری مسکونی و تجاری اعمال شود

تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی به قطعات کم تراکم ( R112 یا R122 )

در بخش جنوبی بیمارستان تات تغییر از پهنه S211 به S412 (پهنه جدید با عنوان "گردشگری سلامت")

تغییر پهنه طرفین محور چهارباغ (در تمام طول مسیر) به S222 و تهیه طرح ویژه طراحی شهری برای کل مسیر با حفظ حقوق مکتسبه ایجاد شده قبلی و طراحی آن به‌صورت "خیابان کامل"

15ـ با توجه به زیر بنای تجاری بسیار زیاد احداثی در پروژه ایران مال با تولید و جذب سفر، نقش اساسی در چالش ترافیک آتی منطقه خواهد داشت، لذا شهرداری تهران صدور پایانکار پروژه مذکور را  منوط به عارضه سنجی ترافیکی ( TIS ) حوزه پیرامونی و درقالب برنامه TDM (مدیریت تقاضای سفر) و اجرای پیشنهادهای تائید شده در کمیسیون ماده 5،  توسط بهره بردار نماید.

ناحیه 5

16ـ اراضی متعلق به پادگان شهید ناصر محمدی با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد.

ناحیه 6

17ـ به منظور تسهیل در فرآیند نوسازی شهرک پیکانشهر و حفظ ارزشهای طبیعی و کالبدی آن بصورت توامان ضمن تخصیص پهنه R231 به آن طرح موضعی با اعمال شرایط زیر تهیه به تائید کمیسیون ماده 5 تهران برسد.

حداکثر تراکم ساختمانی  200 درصد بر اساس مساحت کل شهرک.

بارگذاری بافت موجود با حفظ الگوی توده و فضای سبز موجود به نحوی انجام گردد که ضمن حفظ کیفیت فضایی حیاط‌های مرکزی بین بلوک‌ها و فاصله سایه‌اندازی بلوک‌ها حفظ شود.

احداث بنا در عرصه‌های خالی واقع در حاشیه معابر شمالی و غربی تا سقف تراکم صدرالذکر و با حداکثر ارتفاع 11 طبقه

گودبرداری حداکثر یک طبقه و در حد سطح اشغال به منظور حفظ سطح فضای سبز (تامین پارکینگ سر پوشیده برای تمامی واحدها ضروری نیست)

18ـ کل اراضی مربوط به تاسیسات" پنها" واقع درشمال و جنوب محور شهید همدانی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ شود.

ناحیه 7

19ـ عرصه‌های جنوب شهرک کوثر با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد.

20ـ در جنوب ناحیه و در امتداد محور تهران کرج اراضی متعلق به مترو، انبار و تاسیسات و تجهیزات موجود با کاربری متناسب تدقیق و الباقی اراضی تحت پهنه حفاظت G121 در اسناد طرح لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط