بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259/ 260/ ص مورخ 1393/03/18 و شماره 8640/ 267/ د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259/ 260/ ص مورخ 1393/03/18 و شماره 8640/ 267/ د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259/ 260/ ص مورخ 1393/03/18 و شماره 8640/ 267/ د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 200/98/77 مورخ 98/08/11 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط