تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی متعلق به خود واقع در تهران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی متعلق به خود واقع در تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/18 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی متعلق به خود واقع در تهران" طی نامه شماره 108796 مورخ 98/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط