رای شماره 1421 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (پیرامون دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان)

تاریخ دادنامه : 1398/7/9     شماره دادنامه: 1421      کلاسه پرونده : 2859/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : خانم شایسته احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ 1396/12/15 اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می‌باشم. در سال 1387 به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره 8909980900017521 شعبه 4 دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال 1393 رأی مذکور مطابق شماره پرونده 8909980900017521 توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد اینجانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که اینجانب همراه یکی از همکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده‌ایم اما ایشان همچنان از مزایای فوق بهره‌مند می‌باشند. از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه‌های اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواهشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد اینجانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی 3858955061 که بـا رأی شمـاره 9109970900800827 شعبه 8 آن دیـوان همچنان مزایای مربوط به ارتقای شغلی را از سال 1387 دریافت می‌نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی اینجانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چهارصد هزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900017521 با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال 1387 به بعد به موجب دادنامه شماره 9009970900400797ـ 1390/3/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر با این توضیح که اظهار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شاغل می‌باشد با گذشت قریب به 8 سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال 1388 از طریق کارگزینی نسبت به جمع‌آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت 65% تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبهشت سال 1389 نموده‌اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است. با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حدنصاب لازم را برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به‌ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت 65 درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف 65 درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی‌عنه به شماره 2774/ت30397 هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 34183ت37411هـ ـ 1386/3/6 هیأت وزیران حذف گردیده است.

علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و  الزام طرف شکایت به پرداخت  مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال 1387 در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور در اجرای اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره 9309970905300214ـ 1393/3/28 با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:

نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 34183ت37411 هیأت وزیران صرفاً سقف 65 درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم هیأت وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم هیأت وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره 34183ت37411 می‌باشد علیهذا با پذیرش اشتباه بین مستنداً به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه شماره 400797ـ 1390/3/25 نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900017629 با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان ماه 1387 به موجب دادنامه شماره 9109970900800827ـ 1391/4/31 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن 5 سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان ماه 1387 بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می‌دارند که 65 درصد سهمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حدنصاب لازم را برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی‌الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت 65 درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف 65 درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی‌عنه به شماره 2774/ت30397 هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 34182ت37411هـ ـ 1386/3/6 هیأت وزیران لغو گردیده است علیهذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال 1387 در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب بند 3 تصویب‌نامه شماره 2774/ت30397هـ ـ 1383/1/29 هیأت وزیران مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت فوق‌العاده ویژه می‌باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .» نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره 34183/ت37411هـ ـ 1386/3/6 هیأت وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت و پنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند 5 تصویب‌نامه شماره 2552/ت29933هـ ـ 1383/1/26 هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده ویژه و حق همترازی اعضای هیأت علمی است (موضوع رأی وحدت رویه شماره 407 و 408 ـ 1390/9/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به استناد تصویب‌نامه شماره 34183/ت37411هـ ـ 1386/3/6، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره 2774/ت30397هـ ـ 1383/1/29 هیأت وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط