رای شماره 1445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (پیرامون تبدیل وضعیت قرارداد خانمهای شاغل سرپرست خانوار)

تاریخ دادنامه : 1398/7/16    شماره دادنامه: 1445     شماره پرونده : 2903/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : خانم صدیقه سلمانی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : خانم صدیقه سلمانی زاده به موجب لایحه مورخ 1397/2/23 اعلام کرده است که:

اینجانب صدیقه سلمانی‌زاده کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان می‌باشم و از سال 1380 تاکنون در این اداره کل به عنوان کارشناس مشغول به کار بوده و از آنجا که شوهرم کارمند میراث فرهنگی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بوده در سال 1380 در اثر سانحه تصادف فوت شدند، از آن تاریخ تاکنون اینجانب به عنوان سرپرست خانوار مسئولیت دو بچه را عهده دار شدم از آنجا که برابر مصوبه 43346/131100 ـ 1388/7/1 مبنی بر استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم‌های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی مشغول به خدمت هستند استخدام رسمی نمایند که برابر رأی صادره از شعبه 10 تجدیدنظر آن دیوان که یکی از همکاران به نام ناهید وهابی کاشانی که قرارداد و شرح حال وی عیناً مشابه اینجانب بوده تبدیل وضعیت گردید. ولی متأسفانه شکایت اینجانب به شماره بایگانی 940923ـ 1394/11/5 رد شد. حال با عنایت به جمیع مراتب معروضه و تضییع قطعی حقوق حقه اینجانب و از آنجا که بنده سرپرست خانوار می‌باشم و حقوق و مزایای اینجانب از حساب جـاری اداره کل پرداخت می‌شود، بـه استناد ماده 89 دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء از آن عالی مقامان استدعای رسیدگی مجدد را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901000909 با موضوع دادخواست خانم صدیقه سلمانی زاده به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9409970901001737ـ 1394/11/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 43346/13100 ـ 1388/7/1 هیأت وزیران ناظر بر استخدام رسمی خانم‌های سرپرست خانواری است که به صورت قراردادی در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت هستند در حالی که شاکی کارمند قراردادی مشتکی‌عنه ردیف اول می‌باشد لذا با این وصف از شمول تصویب‌نامه فوق‌الاشعار خارج بوده و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه 10 بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900003494 با موضوع دادخواست خانم ناهید وهابی کاشانی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970901002341ـ 1390/8/30 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد جوابیه واصله سازمان مشتکی‌عنه به موجب مفاد شکایت مطروحه شاکی اعلام داشته که در سنه 1382 در سازمان میراث فرهنگی مشغول به فعالیت شده و تاکنون در آن سازمان مشغول به فعالیت می‌باشد و از طرفی سرپرست خانوار بوده و سرپرستی دو فرزند را به لحاظ ترک شوهرش به عهده دارد. بنابراین در اجرای مصوبه شماره 43346/1311000 ـ 1388/7/1 معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده تا با رعایت قانون خدمات کشوری به  تبدیل وضعیت افراد مصرحه در بخشنامه صادره که به صورت قراردادی در دستگاه‌ها مشغول به فعالیت می‌باشند، اقدام نمایند. حالیه با  توجه به علل و جهات مصرحه فوق رأی به ورود شکایت دایر برتبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به این که مصوبه شماره131100/ 43346 ـ 1388/7/1 هیأت وزیران که مورد استناد شاکیان برای تبدیل وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره 278096/43346 ـ 1389/12/5 اصلاح شده و عبارت «با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد 51، 45، 44، 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در قانون مذکور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و زنان سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره460 الی 476 ـ 1389/10/20، 1380 ـ 1393/9/3، 1380 الی1394ـ 1397/6/6 نیز به این موضوع تصریح دارد، بنابراین با استدلال پیش گفته رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط