بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 314 - 10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 314 - 10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 314 - 10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 200/98/83 مورخ 98/09/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط