مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی

مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی ابلاغ شد.

مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی طی نامه شماره 197777 مورخ 98/10/08 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط