تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به ماده 8 آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به ماده 8 آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/11 هیأت وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به ماده 8 آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 134314 مورخ 98/10/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف