مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص گزارشات نهايی مالی سال 1397 شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه و گزارش بازرسان قانونی و موسسه حسابرسی منتخب و انتخاب هيأت رئيسه مجمع

شماره: 3279 /98 /28

تاریخ: 16 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لوايح پيشنهادي شماره 6073 /98 /س مورخ 14 /8 /98 و 6762 /98 /س مورخ 6 /9 /98 به همراه گزارشات نهـايي مالي سال 1397 شركت واحد اتوبوسراني اصفهـان و حومه و گزارش بازرسان قانونـي و موسسـه حسابرسي منتخب در جلـسه علني مورخ 10 /9 /98 شوراي اسلامي شهـر اصفهان ضمن تشكيل جلـسه مجمـع عمومي فوق العاده اين شركت مورد بررسي قرار گرفتند:

پس از اعلام رسميت جلسه، هيأت رئيسه مجمع منطبق بر اعضاء هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند كه آقايان عليرضا نصراصفهاني به عنوان رئيس مجمع، پورمحمد شريعتي نيا به عنوان منشي مجمع و آقايان اصغر برشان و مهدي مزروعي به عنوان ناظرين مجمع معين گرديدند. و بر اساس دستور جلسه موارد ذيل مورد اتخاذ تصميم و تصويب قرار گرفتند:

الف ـ گزارشات هيأت مديره شركت، بازرسان قانوني و موسسه حسابرسي منتخب در مورد صورتهاي نهايي مالي سال 1397 مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد به همراه ضمائم آنها عيناً قرائت شدند و توسط هيات مديره و مديرعامل شركت توضيحات لازم در هر مورد ارائه گرديد و گزارشات مالي مذكور با قيد تاكيدات ذيل به تصويب رسيدند:

1 - با عنايت به اينكه خريد اتوبوسها در ضمن هزينه هاي شهرداري اصفهان قرار مي گيرد، لذا ضروريست شهرداري اصفهان نسبت به پرداخت بدهي تسهيلات دريافت شده از بانك شهر جهت خريد اتوبوسها در اسرع وقت اقدام نمايند.

2 - موضوع تملك اراضي شهيد مهرابي (مندرج در گزارش بازرسان قانوني) هر چه سريعتر پيگيري شده و تعيين تكليف شود و در صورت توافق با مالكان خريداري شوند.

3 - شهرداري اصفهان و شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه مصوبات شماره 2990 /97 /28 مورخ 7 /8 /1397 (بندهاي 5 و 6) و 4563 /97 /28 مورخ 1 /12 /97 (بندهاي 1 تا 3) در خصوص تمديد مدت فعاليت 8 ساله و افزايش سرمايه شركت از طريق وزارت محترم كشور را تا اخذ نتايج نهايي پيگيري نمايند.

ب ـ آقايان دكتر قدرت اله نوروزي، دكتر قدرت اله افتخاري و تاجمير رياحي به عنوان اعضاء هيات مديره شركت براي مدت سه ماه تجديد انتخاب شدند. و مقرر شد انتخاب اعضاء هيأت مديره براي مدت 2 سال بعدي متعاقباً اتخاذ تصميم شود.

ج ـ آقايان پورمحمد شريعتي نيا و اصغر برشان و جناب سرهنگ چلمقاني رئيس محترم پليس راهور شهرستان اصفهان به عنوان بازرسان قانوني سال 1398 شركت انتخاب شدند.

د ـ اختيار اتخاذ تصميم درخصوص تعيين حق الزحمه بازرسان قانوني و اعضاء هيأت مديره شركت وفق موازين قانوني به آقاي دكتر قدرت اله نوروزي شهردار محترم اصفهان تفويض گرديد.

هـ ـ روزنامه اصفهان زيبا جهت انتشار اطلاعيه هاي شركت انتخاب گرديد.

يك جلد ترازنامه و ساير گزارشات مالي واصله از موسسه حسابرسي منتخب و گزارش بازرسان قانوني شركت به پيوست ارسال مي گردد تا مقرر فرمائيد موارد مندرج در گزارشات بازرسان و موسسه حسابرسي منتخب مورد پيگيري قرار گرفته و تا قبل از جلسه مجمع عمومي آتي مسائل اعلام شده رفع شده باشند.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط