خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده 

2- رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

3- تقاضای تغییر دستور و رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت

4- اعلام وصول یک فقره لایحه عادی؛ 1 فقره اصلاحیه لایحه و 1 فقره لایحه با قید دوفوریت

5- اعلام وصول 1 فقره طرح با قید یک فوریت

دریافت متن کاملdownlod