مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص خرید سه واحد آپارتمان از سهم مشاركت با آقای قنبرعلی فرهنگ و تهاتر بهای آنها با بدهی ایشان و واگذاری امتیاز عوارض ارزش افزوده به نامبرده جهت تسویه حساب با شهرداری اصفهان

شماره: 3505 /98 /28

تاریخ: 01 /10 /98

جناب آقای سیستانی

فرماندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 23329 /1 /2025 مورخ 25 /9 /98 حاكی از ارسال مستندات و گزارش توجیهی مواد 14 و 33 آیین نامه معاملات شهرداری در موضوع مصوبه شماره 3227/ 98/ 28 مورخ 13 /9 /98 این شورا (خرید سه واحد آپارتمان از سهم مشاركت با آقای قنبرعلی فرهنگ و تهاتر بهای آنها با بدهی ایشان و واگذاری امتیاز عوارض ارزش افزوده به نامبرده جهت تسویه حساب با شهرداری اصفهان) به اطلاعتان می رساند كه نامه آن فرماندار محترم در جلسه علنی مورخ 1 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد ذیل اعلام گردد:

1. شهردار محترم اصفهان به منظور تامین معوض طرحهای عمرانی و بر اساس نیاز شهرداری بر اساس توافقنامه مبادله شده با آقای قنبرعلی فرهنگ سه واحد از آپارتمانهای سهم نامبرده در پروژه مشاركتی احداثی را خریداری نموده كه موضوع عیناً منطبق بر مفاد بند 3 از ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری اصفهان به شرح ذیل می باشد.

" – ماده 31: در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده یا طرح انجام خواهد شد.

- بند 3 ماده 31 در مورد خرید یا اجاره كردن اموال غیرمنقول كه طبق نظر كارشناس منتخب شهرداری انجام خواهد شد."

در متن مصوبه شماره 3227 /98 /28 مورخ 13 /9 /98 شورای اسلامی شهر اصفهان به صراحت به بند 3 از ماده 31 آیین نامه معاملات به عنوان استناد قانونی در تصویب آن اشاره شده است.

3. مواد 14 و 33 مورد اشاره در نامه آن فرمانداری محترم مرتبط با عدم وصول پیشنهادی در انتشار آگهی مناقصه عمومی و ارائه پیشنهاد كمیسیون متشكله در ترك تشریفات مناقصه یا مزایده و نیز رعایت حد نصابهای مندرج در بندهای الف، ب، ج است كه به مصوبه این شورا تسری نمی یابد زیرا مالك سه آپارتمان مورد خرید شهرداری منحصراً آقای قنبرعلی فرهنگ بوده و نمی توان از طریق انتشار آگهی مناقصه آنها را خریداری نمود، علاوه بر آن توافقنامه مبادله شده با نامبرده ارتباطی هم به مزایده یا طرح در موضوع مواد 14 و 33 آیین نامه معاملات شهرداری ندارد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط