تصویبنامه درخصوص ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/23 هیات وزیران درخصوص "ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" طی نامه شماره 151345 مورخ 98/11/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط