تصویبنامه درخصوص معرفی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص معرفی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/20 هیات وزیران درخصوص "معرفی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد" طی نامه شماره 152606 مورخ 98/11/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط