تصویبنامه درخصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند 3 تصویبنامه درخصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند 3 تصویبنامه درخصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/16 هیات وزیران درخصوص "تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند 3 تصویبنامه درخصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری" طی نامه شماره 152676 مورخ 98/11/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط