تصویبنامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه 4 به استثنای خودرو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه 4 به استثنای خودرو ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/16 هیات وزیران درخصوص "ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه 4 به استثنای خودرو" طی نامه شماره 152677 مورخ 98/11/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط