تصویبنامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/27 هیات وزیران درخصوص "افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی" طی نامه شماره 153194 مورخ 98/11/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط