رای شماره‌های 2896 و 2897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت)

تاریخ دادنامه : 1398/10/10      شماره دادنامه: 2897ـ 2896

شماره پرونده : 9803640، 9802633

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای ابراهیم زنگی آبادی و خانم نسرین تشکری زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9409980957502427، 9409980957502474، 9409980957502475، 9409980957502473، 9409980957502472 با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها و آقایان نسرین تشکری زاده، شهربانو دهقان نژاد، طاهره نیکویی ماهانی، رضا فرجود و منصور باغبانی به طرفیت 1ـ سازمان انتقال خون 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه‌های شماره 9509970957502000 ـ 1395/7/25، 9509970957501185، 9509970957501184ـ 20 /1395/6، 9509970957500878 ـ 1395/6/7 و 9509970957502001ـ 1395/7/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  بر اساس بند «الف» از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384/12/27 و بند «ب» از ماده بیستم قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان‌های تخصصی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و از حیث امور اداری، مـالی و استخدامی مستقل می‌باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و... نمی‌باشند. طبق همین تجویز قانونی فوق‌العاده ایی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق‌العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه‌ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد‌شده فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده‌اند و از فوق‌العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل‌اختلاف پیش آمده در تاریخ 1388/2/27 تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره 49236/ت ـ 1388/3/5 به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق‌العاده‌های مصوب هیأت‌های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعـم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق‌العاده جذب ویژه و بهره‌وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) می‌باشد که خود نشان می‌دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات هیأت امنا هرچند مغایر قوانین عام باشند، قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد‌شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال 1390حق جذب یاد‌شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ‌شده است وکسورات بازنشستگی نیز از آن کسر‌شده است بنابراین مستند به قوانین یاد‌شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 9509970957502000 ـ 1395/7/25 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955903799ـ 1396/12/5 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در زمان اشتغال مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  بوده است که مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایا به وی، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و سازمان متبوع وی از شمول بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه... خارج بوده است، لذا موجب قانونی برای پرداخت فوق‌العاده جذب هیأت امناء به تجدیدنظرخوانده و به تبع آن احتساب آن در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی وجود نداشته است. بر این اساس، مستنداً به قسمت اخیر ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی  و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

ولیکن آراء شماره 9509970957501185 ـ 1395/6/20، 9509970957501184ـ 1395/6/20، 9509970957500878 ـ 1395/6/7، 9509970957502001ـ 1395/7/25 به موجب دادنامه‌های شماره 9609970955903015ـ 1396/9/20، 9609970955902969ـ 1396/9/14، 9609970955903016ـ 1396/9/20 و 9509970957502001ـ 1395/7/25 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید‌شده است.

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900101179 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم زنگی آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق‌العاده هیأت امنایی در حکم بازنشستگی ـ پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970900100015ـ 1396/1/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان انتقال خون کرمان با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً: سازمان انتقال خون زیر نظر وزارت بهداشت بوده ثانیاً: دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی براساس بند ب ماده 20 از قانون برنامه پنجم توسعه تابع مقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند بلکه بر اساس مصوبات هیأت امناء اداره می‌شوند و از طرفی حسب مفاد ابلاغهای کارگزینی صادره از سازمان متبوع در سال 1395 فوق‌العاده جذب هیأت امنا در حکم کارگزینی  قید و مبلغ آن نیز تعیین گردیده و کسورات مربوطه نیز کسر‌شده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس معدل 2 سال آخر بازنشستگی با لحاظ فوق‌العاده جذب توسط طرف اول شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد ماده 78 از آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی بر اساس آخرین حقوق دریافتی توسط طرف دوم شکایت صادر می‌شود. رأی صادره  ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9709970955902140 ـ 1397/6/11 با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: در خصوص قبل از تاریخ 1394/10/5 با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه 318ـ 317 مورخ 1397/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخوانده از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمی‌تواند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنای موضوع بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه... باشد. ثانیاً: در خصوص بعد از تاریخ 1394/10/5 و اجرایی شدن مصوبه 751 جلسه مورخ 1393/10/5 شـورای عالی انقلاب فرهنگی دایر بـر تسری حکم بنـد مـذکور به سازمان انتقال خـون، نظر به اینکه مفاد بند ب فوق‌الذکر، حسب مفاد آن، ناظر به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی است که با توجه به جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسری آن، خارج از حدود صلاحیت این شورا بوده و از سوی این شعبه قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، تجدیدنظرخوانده برای محاسبه فوق‌العاده‌های مصوب هیأت امنا در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی خود استحقاقی نداشته و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ج: شعبه39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600389 با موضوع دادخواست آقای حسین نوروزی به طرفیت 1ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان 2ـ صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوب هیأت امنا در میزان بازنشستگی و الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957601036 ـ 1396/11/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیأت امنا در میزان بازنشستگی الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره 65636/ ت48093ـ 1391/4/7 دولت مجاز گردیده از تاریخ 1391/4/1 و نامه شماره 1556/209/د ـ 1391/4/31 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ 1391/4/1 فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عـلوم پزشکی را در احـکام کارکنان ستـادی خـود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت‌شده است و نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیأت امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی رو صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959301010ـ 1397/3/7 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

  د: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957002420 با موضوع دادخواست خانم اشرف پور ابولی شرف آبادی به طرفیت 1ـ سازمان انتقال خون 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه شماره 9509970957002024ـ 1395/11/20 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس  بند الف از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384/12/27 و بند (ب) از ماده بیستم قانون برنامه پنجم مصوب 1389/10/15 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان‌های تخصصی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و از حیث امور اداری، مالی و استخدامی مستقل می‌باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و... نمی‌باشد. طبق همین تجویز قانونی فوق‌العاده ایی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق‌العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه‌ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد‌شده فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده‌اند و از فوق‌العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل‌اختلاف پیش آمده در تاریخ 1388/2/27 تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره 49236/ت ـ 1388/3/5به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق‌العاده‌های مصوب هیأت‌های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگـاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق‌العاده جذب ویژه و بهره‌وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) می‌باشد که خود نشان می‌دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات امنا هر چند مغایر قوانین عام باشند. قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد‌شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال 1390 حق جذب یاد‌شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ‌شده است و کسورات بازنشستگی نیز از آن کسر‌شده است بنابراین مستند به قوانین یاد‌شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955903128 ـ 1396/10/13 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

هـ: شعبه28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904100944 با موضوع دادخواست خانم مریم نظری نسب به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق‌العاده هیأت امنا در حکم بازنشستگی پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970904101420 ـ 1396/8/21 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند و بند 1 تصویب‌نامه شماره هـ536 ت/49236 ـ 1388/3/5 هیأت وزیران مقرر داشته فوق‌العاده‌های مصوب هیأت امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی بند فوق‌العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی است مضافاً اینکه سازمان انتقال خون نیز اقدام به کسر کسورات بازنشستگی نموده است. لذا دلیل بر عدم بر قراری فوق‌العاده جذب در حکم بازنشستگی و سایر فوق‌العاده‌های مشمول کسورات بازنشستگی در حکم بازنشستگی و تسری آن در پاداش پایان خدمت وجود ندارد، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959901236 ـ 1397/4/3 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

و: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980904101816 با مـوضوع دادخواست آقای علی کریمی نژاد کیشکی به طرفیت 1ـ سازمان انتقال خون کرمان 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی و محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب جذب به موجب دادنامه شماره 9509970904100460 ـ 1395/3/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه مصوبه شماره 49236/ت536 ـ 1388/3/5 به موجب مصوبه شماره 214863/42765ـ 1388/11/3 اصلاح گردیده و  نام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز درج و اضافه گردید و دلیلی بر لغو آن نیز ارائه نگردیده است و از آنجا که سازمان انتقال خون نیز از سازمانهای وابسته و متعلق به وزارتخانه مذکور می‌باشد بنابراین کارکنان سازمان یاد‌شده نیز مشمول مقررات مصوبه پیش گفته می‌گردد و مفاد مصوبه به آنها نیز تسری می‌یابد. لذا شکایت مطروحه در این خصوص موجه تشخیص و حکم به برقراری فوق‌العاده جذب در احکام بازنشستگی صادر می‌گردد و نیز با توجه به اینکه از فوق‌العاده جذب مذکور کسورات بازنشستگی کسر می‌گردیده است و سازمان انتقال خون نیز دلیلی بر خلاف این ارائه ننموده است لذا عدم احتساب آن  از سوی سازمان مذکور در پاداش پایان خدمت بر خلاف مقررات می‌باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب فوق‌العاده جذب توسط سازمان انتقال خون صادر می‌گردد ولیکن با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت ارتباطی به صندوق بازنشستگی ندارد لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956002457ـ 1396/8/17 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بند 1 تصویب‌نامه شماره 49236/ت536هـ ـ 1388/3/5هیأت وزیران که به طور مطلق تمامی فوق‌العاده‌های مصوب هیأتهای امناء اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را مشمول کسور بازنشستگی دانسته است به موجب نظریه شماره 5/679/54580 ـ 1388/10/27 رئیس مجلس مورد ایراد قانونی قرار گرفته است. ثانیاً: بند 3 مصوبه مذکور، صرفاً کارکنان غیر هیأت علمی ستادی وزارت علوم و وزارت بهداشت را مشمول مصوبات هیأت امناء منطقه (2) پـژوهشی دانسته است در حالی که شاکیان پرونـده‌ها از کارکنان ستـادی وزارت بهـداشت نیستند بلکه از کارکنـان سازمان انتقال خون استان کرمان هستند. ثالثاً: تصویب‌نامه شمـاره 65636/ت48093هـ ـ 1391/4/7 هیأت وزیـران مبنی بـر اینکه «فوق‌العاده جـذب اعضـای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی ستادهای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 1391/4/1 از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پـرداخت است.» نیز منحصراً بر جواز پرداخت فوق‌العاده جذب به اعضای غیر هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دارد و حکم آن شامل کارکنان غیرستادی وزارتخانه و کارکنان واحدها و مؤسسات تابعه آنان دلالت نمی‌شود. رابعاً: مصوبـه جلسه شمـاره 751ـ 1393/6/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی (اصلاحی مورخ 1393/9/11) مبنی بر این که: «... از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسری می‌یابد.» به جهت مغایرت با قانون و اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد لذا قابل استناد و ترتیب اثر دادن در شعب دیوان عدالت اداری نیست و رأی وحدت رویه شماره‌ 317 الی 318 ـ 1397/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ 317 الی 318 ـ 1397/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان غذا و دارو که مشابه سازمان انتقال خون زیر مجموعه وزارت بهداشت می‌باشد از شمول مصوبات هیأت امنا خارج و تابع مقررات قـانون مدیریت خـدمات کشوری هستند و با توجـه به این که مطابق مـاده 106 قانون مدیریت خـدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند 10 ماده 68 است و برابر ماده 107 قانون یاد شده، «پاداش پایان خدمت» به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر می‌باشد و در ماده 68 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت، «فوق‌العاده جذب» جزو فوق‌العاده‌ای قابل پرداخت و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت احصاء و تجویز نشده است، بنابراین آراء صادر‌شده به رد شکایت در هر دو قسمت خواسته صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط