رأی شماره 2973 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران)

تاریخ دادنامه : 1398/10/24    شماره دادنامه: 2973   شماره پرونده : 9802659

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای علی اصغر رضائی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902400542 با موضوع دادخواست آقای حسین کاشفی نائینی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سنوات آخر خدمت به‌موجب دادنامه شماره 9709970902400727ـ 1397/3/13 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه افرادی که تا قبل از تاریخ 1388/1/1 از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد و بند ج رأی وحدت رویه شماره 778 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1392/11/7 مؤید این مطلب می‌باشد لذا خواسته شاکی در خصوص محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 65 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به محاسبه فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده 59 قانون یاد شده فوق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9709970956304644ـ 1397/12/26 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند بنابراین از آنجایی که شق دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته (کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد.) تسری آن به کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و رأی وحدت رویه شماره 778 ـ 828 مورخ 1392/11/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز شامل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار با توجه به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با ـ توجه به آیین‌نامه استخدامی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد بنابراین کارکنان آن به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند بلکه  براساس ماده 62 آیین‌نامه اداری و استخدامی این آیین‌نامه موصوف به نامبرده، اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609980902700592 و 9609980902700575  با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم اسدپورفرنود و منوچهر حشمتی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970902700682ـ 1397/5/20 و 9709970902700520ـ 1397/5/2 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران می‌باشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می‌باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 222/92/5011ـ 1392/12/4 معاونـت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون پنجم توسعه می‌باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه‌های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی‌باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاه‌های اجرایی موضوع احصائی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه‌کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می‌گردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و درنتیجه از آن کسر کسور بیمـه و بازنشستگی می‌گردد و ممنـوعیت قانونی نـدارد و لذا می‌بایست اضافه کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه‌های شماره 9709970955803294 و 9709970955803295 ـ 1397/9/5 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

از آنجائی که شاکی از شمول ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن خارج می‌باشد و طبق ماده 62 آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان مدیریت میادین و تره بار شاکی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش بازنشستگی برخوردار گردیده است و با توجه به اینکه اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نمی‌گردد لذا احتساب آن در پرداخت پاداش پایان خدمت مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904200629 با موضوع دادخواست آقای جمشید چیت ساززاده شوشتری به‌طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به محاسبه اضافه کاری در پاداش بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9709970904201919ـ 1397/7/21 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جمشید چیت ساززاده شـوشتری به طرفیت سازمـان میادین میـوه و تربار شهرداری تهران خواسته الزام طرف شکایت به شرح خواسته فوق‌الذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی، نظر به اینکه به موجب قسمت  اخیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از1388/1/1 از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد و بند «ج» رأی وحدت رویه شماره 778 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع می‌باشد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو مـاه برای اشخاص مقیم خـارج از کشور از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955900166 ـ 1398/1/28 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902700573 با موضوع دادخواست آقای باقر زارعی به طرفیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات به موجب دادنامه شماره 9709970902700521ـ 1397/5/2 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجائی که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می‌باشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می‌باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 222/92/5011ـ 1392/12/4 معاونت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر مـاده 59 قـانون پنجم توسعه می‌باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه‌های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی‌باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاه‌های اجرایی موضوع احصائی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می‌گردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و در نتیجه از آن کسر کسور بیمه و بازنشستگی می‌گردد و ممنوعیت قانونی ندارد و لذا می‌بایست اضافه کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970956003894ـ 1397/12/14 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از مؤسسات وابسته به‌شهرداری تهران است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به استناد بند 1 ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن از شمول ماده 59   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رأی وحدت رویه شماره 657 و 658 ـ 1387/10/15 و بند الف رأی وحدت رویه شماره 778 الی 838 ـ 1392/11/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج و تابع مقررات خاص استخدامی خود هستند و در ماده62 آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که از تاریخ 1387/12/28 لازم الاجرا بوده است مقرر شده: « مستخدمینی که از خدمت سازمان به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند و یا فوت می‌نمایند به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه حقوق و مزایای مستمر دریافتی به عنوان پاداش بازنشستگی برابر مقررات برخوردار می‌شوند .» و در ماده 14 آیین‌نامه مذکورآمده است: « مزایای مستمر کارمندان عبارتند از فوق‌العاده شغل (عمومی، تخصصی، سرپرستی، ارزشیابی)، ایثارگـری، تفاوت تطبیـق (مابه‌التفاوت حقوق)، فوق‌العاده جـذب (حق جذب)، حق فنی و فوق‌العاده شرایط محیط کار که پس از درج در حکم کارگزینی پرداخت می‌شود .» و اضافه کار جزو مزایای مستمر محسوب نشده است و با عنایت بـه این کـه هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 154 و 153ـ 1393/2/29 که درخصوص کارکنان شهرداری (شهر قدس) صادر شده به صراحت اعلام کرده در تعیین پاداش پایان خدمت، صرفاً مزایای مستمر لحاظ می‌شود و احتساب مزایای غیرمستمر در پاداش وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط