رای شماره 2981 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2ـ 15 دفترچه عوارض ساخت و ساز تحت عنوان تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها در سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر کرمان

تاریخ دادنامه : 1398/10/24    شماره دادنامه: 2981    شماره پرونده : 9803076

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 2ـ 15 دفترچه عوارض ساخت و ساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری، اداری و سایر کاربریها در سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار : 1ـ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب تعرفه شماره 2ـ 15 دفترچه عوارض ساخت و ساز در سال 1398 تحت عنوان «تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها» مبادرت به وضع عوارض نموده است.

 2ـ به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

3ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/12/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به‌موجب آراء شماره 770ـ 1391/10/18 و 97 الی 100ـ1392/2/16 و 116ـ 1392/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه تعرفه شماره 2ـ 15 عوارض و بهای خدمات مصوبه شورای اسلامی شهرکرمان برای اجرا در سال 1398 مبنی بر تجویز عوارض هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر کاربریها بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط