رای شماره‌های 2082 الی 2086 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» قسمت 9 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396

تاریخ دادنامه: 1397/11/30      شماره دادنامه: 2082 الی 2086

شماره پرونده: 1702/97، 1581/97، 1370/97، 819/97، 399/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: احمدرضا طاهرنژاد، علیرضا یزدانی مقدم، محسن آزاد، علی‌اکبر کیخا و خانم‌ها: شهلا فرجی، مریم نادری، مریم قبادی، نازنین محمدی، فریده بدخشان‌زاده، سحر روشن چراغ، آرزو کرمی، نسرین پرویزیان، پریوش محرابی، مرضیه کهزادی، زهرا جعفری، نرگس حکمتیان زاده پور، مرضیه رجایی‌فر، سیده معصومه عابدی، سارا معادی، راضیه باقری‌فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) قسمت 9 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند علیرغم تاکید ویژه این نهاد بر عدم تخصیص امتیاز به‌نیروهای قراردادی و شرکتی در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این قانون را در آزمون استخدامی خود مورخ 1396/10/1 نادیده گرفته و با در نظر گرفتن این امتیاز، حق جمع کثیری از شرکت‌کنندگان در آزمون را ضایع کرده است. لذا ما به استناد بند 9 اصل 3 قانون اساسی، همچنین ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 36 ـ 1396/1/15، درخواست حذف این امتیاز ناعادلانه و لغو سایر مراحل آزمون تا به نتیجه رسیدن شکایت به حق ما را از آن مقام استدعا داریم. با توجه به اینکه ادامه مراحل این آزمون ضرر و خسارت جبران‌ناپذیر بر ما وارد می آورد، از دیوان خواهشمندیم دستور فرمایید در این زمینه اقدام عاجل انجام گیرد.

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

ت) امتیاز کارکنان شاغل غیررسمی

به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی کار معین موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون، به‌ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو (2) درصد و حداکثر تا بیست (20) درصد نمره کل، در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.

به نمره مکتسبه کارکنان شرکتی شاغل در مشاغل تخصصی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (که از طریق فراخوان و در فضای رقابتی وارد دانشگاه شده باشند و خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون، به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه با شغل مورد درخواست در دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو (2) درصد و حداکثر تا بیست (20) درصد نمره کل، در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.

تذکر مهم: به سنوات خدمت (یا تجربه مربوط و مشابه) در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) و یا خدمت در سایر دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/437 ـ 1397/3/28 توضیح داده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9709980905800290 موضوع دعوای آقای علیرضا یزدانی به خواسته ابطال بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396، به استحضار می‌رسد:

1ـ وفق مفاد دادخـواست تقدیمی شـاکی ادعا نموده، وفق بند (ت) ذیل قسمت نهم تحت عنوان (امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سال 1396 برای «کارکنان غیررسمی» شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات تابعه وزارت بهداشت، امتیازاتی به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه لحاظ گردیده که این موضوع در مغایرت با مفاد دادنامه شماره 36 ـ 1396/1/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌باشد. بر این اساس مشارالیه خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سال 1396 گردیده است.

2ـ در ارتباط با شکایت نامبرده شایان ذکر است، دعوای مشابه به خواسته ابطال بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1396 مربوط به «امتیاز‌بندی کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» بر اساس دادنامه شماره 960997902403339 ـ1396/12/20 صادره از سوی شعبه 40 (24 سابق) دیوان عدالت اداری و طی کلاسه پرونده 960998090242169 جهت جری تشریفات قانونی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است.

3ـ معهذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء عمل می‌نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183ـ1367/12/9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و  تحقیقاتی اداره می‌شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمونهای استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می‌باشند.

4ـ در این راستا به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمونهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاههای ذیربط تشکیل و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل‌ها و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیاز‌بندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید.

5 ـ متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده 33 آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1391/9/1 معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در 45 ماده 25 تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب  در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی برای شرکت کننده در آزمون سال 1396 به صورت شفاف اعلام شده  است.

6 ـ در این راستا و به  منظور بهره‌برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده 31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدامی رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد

با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متاثر از این اصول، ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت  مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 743 ـ 1396/8/9، ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سـابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصـد و حـداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هر چند دانشگاهها به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین  و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصـوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت قواعد کلی و اصول اساسی در اتخاذ تصمیمات هیأت امناء نیست، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت ایجاد تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری فرصتها در استخدام دولتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط