تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/04 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" طی نامه شماره 989 مورخ 99/01/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط