ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.