لزوم بارگذاری کلیه مصوبات متضمن حق و تکليف عمومی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

کلیه اطلاعات متضمن حق و تکليف برای مردم از جمله قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی باید از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به اطلاع عموم برسد.

به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، «شيوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکليف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی(» [موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات] پس از تصویب در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در تاریخ 99/1/30 به تایید رییس جمهور رسید و در نهم اردیبهشت ماه طی نامه شماره 109569 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد.

در بند اول این شیوه نامه، مفهوم و مصاديق اطلاعات متضمن حق و تکليف عمومی تبیین شده و در ماده 3 مقرر گردیده است: «مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی باید کليه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده 1 یا عنوان دیگری تصویب شده اند یا در آینده تصویب می کنند در صورتی که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده 1 این شيوه نامه باشد علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانين و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.»

همچنین بند سوم این شیوه نامه، دسترسی متقاضيان به اطلاعات متضمن حق و تکليف عمومی را تبیین نموده و در ماده 7 تصریح شده است: «متقاضی دسترسی به قوانين و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانين و مقررات مورد نظر خود را در آنجا پيدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانين و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضيان دسترسی را راهنمایی کنند.»

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردمdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط