انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات مربوط (چاپ چهارم - ویرایش سوم)

کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات مربوط (چاپ چهارم - ویرایش سوم) منتشر شد.

کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات مربوط (چاپ چهارم - ویرایش سوم) منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)؛

قانون صلاحيت دادگستری جمهوری اسلامی ايران برای رسيدگی به دعاو‌ی مدنی عليه دولتهای خارجی و آيين نامه اجرايی آن؛

 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی؛

آيين نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آ.د.م.1379؛

آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاو‌ره و هزينه سفر و‌كلای دادگستری و و‌كلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ايران؛

آيين نامه ارايه خدمات الكترونيک قضايی؛

آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رايانه‌ای يا مخابراتی؛

زيرنويسهای توضيحی و تنقيحی؛

واژه نامه تفصيلی - مفهومی؛ و ... 

علاقه‌ مندان برای تهيه اين كتاب كه در قطع رقعی و با شمارگان 1500 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 250/000 ريال عرضه شده است، می توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشانی خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوری اسلامی شماره 1160 مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره 66492708 (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.

پیشگفتار کتاب را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت پیشگفتار و فهرستdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف