مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی بین منطقه یك شهرداری اصفهان با آقای حسن سموعی و شریك در آزادسازی یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی 629 بخش 2 واقع شده در طرح ادامه خیابان اردیبهشت

شماره: 4148 /98 /28

تاریخ: 15 /11 /98

پیوست:

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 8599‏ /98‏ /س مورخ 2‏ /11‏ /98 به همراه توافقنامه مورخ 11‏/6‏/98 تنظیمی بین منطقه یک شهرداری اصفهان با آقای حسن سموعی و شریک در آزادسازی 57‏ /2 دانگ از یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی 629 بخش 2 واقع شده در طرح ادامه خیابان اردیبهشت شامل 61‏ /175 مترمربع قدرالسهم عرصه و 50‏ /146 مترمربع قدرالسهم اعیانی به مبلغ 000 /000 /420 /10 ریال، در ازاء واگذاری سه قطعه زمین به مالکان با شرح و مشخصات مندرج در توافقنامه به مساحتهای 20‏ /27 مترمربع و 10‏ /16 مترمربع و 20 مترمربع به بهای کل 000 /000 /216 /11 ریال و دریافت مابه التفاوت حاصله در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگر، منتهی به جلسه علنی مورخ 13‏ /11‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یک ذیل ماده سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف