آیین نامه اجرایی بند د تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/04 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند د تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 36101 مورخ 99/04/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

هيئت وزيران در جلسه 4/4/1399 به پیشنهاد شماره 125540 مورخ 21/3/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال  1399 کل کشور را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال  1399 کل کشور

 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

2- وزارتخانه‌ها: وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- دانشگاه: کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش­عالی تحت پوشش وزارتخانه‌ها

4- قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 2 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي، بهينه‌سازي و تبدیل به احسن نمودن كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود، با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی،
تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام و بهره برداري از آنها اقدام كند. همچنین دانشگاه‌ها مجازند برای ساماندهي و بهينه‌سازي کاربری بخشی از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چهارچوب طرح‌های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تأمین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشي و تربيتي اقدام نمایند.

تبصره 1- در حوزه آموزش و پرورش اقدامات فني و اجرايي در زمينه احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه­تمام توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و اقدامات اداري، بهره‌برداري و همچنين مديريت بهره برداري از آنها توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها انجام مي‌پذيرد.

تبصره 2 –در حوزه آموزش و پرورش پس از احداث، بازسازی یا تکمیل املاک موضوع این آیین‌نامه، واگذاری عین و سرقفلی آنها منوط به رعايت معیارهای مندرج در این ماده توسط
شوراي آموزش و پرورش استان می‌باشد.

تبصره 3 در دانشگاه‌ها کلیه اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و پیشنهاد در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ­ﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري از آنها پس از تصویب هیئت امنای دانشگاه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

تبصره 4 هرگونه ساماندهي و بهينه‌سازي املاك و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها نبايد منجر به كاهش سرانه فضاي آموزشي، ورزشی و تربيتي در نقاطی که برمبنای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی آتی کمبود دارند، گردد.

تبصره 5 وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مي‌توانند مفاد اين آيين‌نامه را نسبت به تمام يا بخشي از يك ملك يا فضاي آموزشي و تربيتي و ورزشي نیز اعمال نمايند، مشروط بر اینکه
بهره‌برداری از آن با فضاها و فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات نداشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

تبصره 6  مفاد اين آيين‌نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي آموزشي، تربيتي و ورزشي اجرا مي‌شود كه مطابق اسناد رسمي، مالكيت آن متعلق به دولت
جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه­ها یا دانشگاه ذی­ربط باشد. چنانچه ملك از سوي بخش خصوصی واگذار شده باشد، رعايت ملاحظات واگذارنده الزامي است.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ از ﺳﻮي اشخاص غیر‌دولتی از طریق وقف، هبه، صلح و وصیت یا عناوین مشابه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، تابع الزامات قرارداد منعقده و ملاحظات مربوط می‌باشد.

ماده 3 – در حوزه آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها تغيير كاربري موضوع اين آيين‌نامه به ترتیب با پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان/ هیئت امنای دانشگاه‌ها و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي­عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351- و اصلاحات بعدی آن صورت مي‌گيرد. اداره كل آموزش و پرورش استان/ رییس دانشگاه، مکلف است ظرف (48) ساعت کاری پس از تأييد شوراي آموزش و پرورش استان / هیئت امنای دانشگاه­ها، نسبت به اعلام پيشنهاد تغيير كاربري املاك و فضاهاي موضوع اين آيين­نامه به دبيرخانه كميسيون مذکور در استان اقدام نمايد.

برای تسریع در فرآیند بررسی پیشنهادات دریافت­شده، کمیسیون یادشده مکلف است ظرف (14) روز کاری پس از تاریخ اخذ درخواست با دعوت از تمامی نمایندگان عضوکمیسیون از جمله نماینده شهرداری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام نماید و نتایج بررسی‌ را حداکثر ظرف پنج روز کاری به اداره کل آموزش و پرورش استان/ دانشگاه، ابلاغ نمايد.

تبصره- پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یا شهرستان ارایه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد ماده (2) این آیین­نامه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به آموزش و پرورش اقدام نماید.

ماده 4- وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري،
نقل و انتقال املاک، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري
در اجراي اين آيين‌نامه معاف مي‌باشند.

ماده 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار) جهت تسريع
در اجرای این آيين­نامه موظف است همكاري لازم را با وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به ويژه
در صدور گواهي بند (د) موضوع ماده (26) آيين‌نامه اموال دولتي و در اختيار قرار دادن اسناد مالكيت املاك، به عمل ‌آورد.

تبصره به منظور تسهيل در اجراي اين آيين‌نامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالكيت اعلام شده، در چهارچوب قوانین را اعمال می‌نماید.

ماده 6 به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود املاک و فضاهای تغییرکاربری داده شده موضوع این آیین‌نامه را از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برسانند و وجوه حاصله را به ترتیب به حساب درآمد اختصاصی ردیف (130301) درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی)، ردیف (210201) منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی وزارت آموزش و پرورش و ردیف (210222) منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند و گزارش درآمد واریزی را به همراه تأییدیه خزانه یا خزانه معین استان به سازمان ارسال نمایند تا سازمان نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی مربوط به فروش از محل ردیف‌های ذی‌ربط در قانون اقدام نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص سازمان اعتبار مذکور را به حساب وزارت آموزش و پرورش (در خصوص فضاهای با ماهیت ملی) یا دانشگاه مربوط و ادارات کل
آموزش و پرورش استان (در خصوص فضاهای با ماهیت استانی) واریز نماید تا براساس مفاد موافقتنامه مبادله­شده، حسب مورد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎن برای ادارات کل
آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برای وزارت آموزش و پرورش و
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها ﺻﺮف اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻧﯿﻤﻪ­ﺗﻤﺎم آموزشی، ‌ورزشی و تربیتی شود.

ماده 7-وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها موظفند، گزارش عملكرد اين آيين‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند.

تبصره - وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها مکلف به ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرایند‌های اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور می باشند.

ماده 8  پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده 9- فروش اموال غیرمنقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود، مشمول این آیین‌نامه نبوده و براساس بند (د) تبصره (12) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌‌پذیرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط