رای شماره‌های 441 و 442 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 313ـ 1397/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ریخ دادنامه : 1399/3/20      شماره دادنامه: 442ـ 441

شماره پرونده : 9800403 و 9702887

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : 1ـ شرکت تولید نیروی برق دماوند 2ـ شرکت توسعه مسیر برق گیلان 3ـ شرکت آینده نگرمهر 4ـ شرکت ساینـا گستر پردیسان 5 ـ شـرکت توسعه مولّد نیروگاهی جهرم 6 ـ شرکت گهر انرژی سیرجان 7ـ شرکت صنعتی چادرملو 8 ـ شرکت تعاونی کارکنان نیروگـاه یزد همگی بـا وکالت آقـای مهـدی حبیبی 9ـ شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

موضوع شکایت و خواسته : اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 313ـ 1397/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : 1ـ در پرونده شماره 978/95 هیأت عمومی و با شکایت شاکیان فوق‌الذکر در ستون شاکی، بند 1 مصوبه شماره 263 هیأت تنظیم بازار برق ایران به موجب دادنامه شماره 313ـ 1397/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

 2ـ متعاقباً شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و آقای مهدی حبیبی به وکالت از سایر شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 1 مصوبه شماره 263 هیأت تنظیم بازار برق ایران را از تاریخ تصویب درخواست کرده‌اند که به قرار زیر است:

" احتراماً شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و همچنین آقای مهدی حبیبی به وکالت از شاکیان پرونده کلاسه 978/95 که منجر به صدور دادنامه شماره 313ـ 1397/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، (در خصوص ابطال بند 1 مصوبه 263 هیأت تنظیم بازار بـرق ایران) به منظور جلـوگیری از تضییع حقـوق آن هم در سال حمایت از تولید ملی، تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رأی به تسری ابطال بند 1 مصوبه 263 هیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب آن یعنی 1394/5/11 را داریم. "

3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 313ـ 1397/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 1 مصوبه شماره 263 هیأت تنظیم بازار برق ایران ابطال شد، هیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکیان با وکالت آقای مهدی حبیبی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز اوّل ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط