رای شماره 444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در صورت نبودن زمین کافی برای واگذاری به کارمندان انتقال یافته از کلانشهرها الزام قانون به واگذاری زمین وجود ندارد

تاریخ دادنامه : 1399/3/20    شماره دادنامه: 444    شماره پرونده : 9803431

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدعلی طورانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته تحویل زمین به کارمندان انتقال یافته از کلان شهرها به استناد بند1 ماده 3 مصوبه شماره 93138ت37909هـ ـ 1386/6/12 هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند:

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905003013 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی طورانی به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان گلستان و به خواسته الزام به تحویل زمین در راستای مصوبه مورخ 1386/5/29 موضوع انتقال از کلان شهرها به موجب دادنامه شماره 9409970900700200 ـ 1394/1/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

برابر بند 1 ماده 3 آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909هـ ـ 1386/6/12 هیأت دولت واگذاری زمین به متقاضی در نقاطی که دولت زمین نداشته باشد تعیین گردیده و این به منزله الزام و لزوم واگذاری زمین در تمامی مناطق تلقی نمی‌‌شود. ثانیاً: در راستای دستورالعمل شماره 44186/262747 ـ 1388/12/27 هیأت وزیران توافقنامه‌ای فی‌مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت راه و شهرسازی تنظیم که موجبات امکان بهره‌مندی کارکنان انتقال یافته از کلان شهرها را از تسهیلات مسکن مهر فراهم ساخته است. ثالثاً: مصوبه شماره 44186/262747 ـ 1388/12/27 هیأت دولت مصوبه سال 1386 را در مواردی نسخ ضمنی نموده که با توجه به بخشنامه شماره 609/21240ـ 1390/6/8 سازمان ملی زمین و مسکن در مورد کارمندان متقاضی انتقال از کلان شهرها فقط واگذاری از واحدهای مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازی استانها را ملزم به تبعیت از آن نموده است، مضافاً اینکه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت در شهر محل خدمت شاکی زمین مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکی مبنی بر الزام به واگذاری زمین مغایر با مصوبات فوق بوده و در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره 9409970955701682ـ 1394/6/9 قرار رد درخواست صادر و اعلام کرد.

  ب: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900039070 با موضوع دادخواست آقای داداله شکاری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به اجرای بند1 ماده3 تصویب‌نامه شماره 37909/93138ـ 1386/6/12 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900801883ـ 1391/10/17 به ‌شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داداله شکاری به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای بند 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 37909/93138ـ 1386/6/12 هیأت وزیران موضوع واگذاری زمین به قیمت تمام شده به شاکی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 1844ـ 1391/8/14 ثبت دفتر لوایح و ایضاً مفاد تصویر ابلاغ انتقال شاکی به شماره 15583ـ 1386/12/13 نظر به اینکه به موجب ماده 2 و بند 1 ماده 3 مصوبه شماره ت 37909ـ 1386/6/12 هیأت وزیران اولاً: شاکی شرایط بهره‌مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته، از طرفی مصوبات بعدی هیأت وزیران نمی‌‌تواند حقوق مکتسبه شاکی را از بین برده و می‌بایست وفق مقررات قانونی تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه هیأت وزیران را به نامبرده اعطا نماید. علیهذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای کامل بند 1 ماده 3 مصوبه مارالذکر مبنی بر واگذاری زمین به شاکی به قیمت تمام شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق بند1 ماده3 آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع   ‎‎‎ تصویب‌نامه شماره 93138ت37909هـ ـ 1386/6/12 هیأت وزیران) مقرر شده: «واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.» و ثانیاً: بر اساس بند 18 مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران موضوع تصمیم نامـه شمـاره 120569/ت44809ن ـ 1389/5/31 وزراء عضو کارگروه مقرر شده: «در استان‌هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.» و ثالثاً : با توجه به این که حسب لوایح دفاعیه و نامه شماره 68243ـ 1391/8/7 اداره کل مسکن و شهرسازی استان گلستان در شهر گرگان و شهرهای همجوار زمین کافی جهت واگذاری به همه کارمندان انتقال یافته وجود نداشته است، بنابراین موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی بوده و در نتیجه رأی شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 200 ـ 1394/1/17 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط