آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/05 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 51774 مورخ 99/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 5/5/1399 به پیشنهاد شماره 126228/99 مورخ 28/4/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (3-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین­نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

آیین ­نامه اجرایی جزء (3-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- بند (و): بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

5- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، با بدهی­های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می­شود.

6- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم مندرج در بند (و).

7- بانک طلبکار: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که دارای طلب از دولت و اشخاص غیردولتی مشمول بند (و) و متقاضی استفاده از سقف مجاز تسویه بدهی سایر بانک­ها به بانک مرکزی است.

8- بانک مقصد: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که براساس اعلام بانک مرکزی دارای سقف مجاز تسویه بدهی به بانک مرکزی تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد، است.

ماده 2- بانک طلبکار می­تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 3- در مواردی که بدهی بانک­ها به بانک مرکزی موضوع جزء (8 -2 ) بند (و)، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است با اعلام وزارت، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک­های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه­های مذکور، با رعایت مقررات آیین­نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 4- بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال 1398 بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین­نامه تسویه خواهد شد.

ماده 5- صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می­باشد.

ماده 6- در اجرای این آیین­نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادر شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می­شود.

ماده 7- ضوابط مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم براساس مقررات مذکور در بند (و) و آیین­نامه­های مرتبط با آن می­باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

آیین نامه اجرایی جزء 3downlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط