فرایند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور ابلاغ شد.