رای شماره‌های 528 الی 530 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ 1395/12/22 و بخشنامه داخلی شماره 7/988/د مورخ 96/1/20 و بند یک بخشنامه شماره 7/30862/د مورخ 1397/6/26 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1399/4/10         شماره دادنامه: 528 الی 530

شماره پرونده : 9801876، 9801871، 9801870

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم پروانه نجمدی و آقای محمد بهلول

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ 1395/12/22 و بخشنامه داخلی شماره 7/988/د ـ 1396/1/20 و بند 1 بخشنامه 7/30862/د ـ 1397/6/26 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 4 از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ 1395/12/22 و بخشنامه داخلی شماره 7/988/د ـ 1396/1/20 و بند 1 بخشنامه 7/30862/د ـ 1397/6/26 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" 1ـ مقررات موضوع شکایت برخلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به ما سبق شده‌اند زیرا با وجود تصویب در سال 1396 و 1397 نسبت به دانشجویان ورودی قبل از آن سالها اعمال شده‌اند.

2 ـ مقررات موضوع شکایت بر خلاف ماده 13 و 8 آیین‌نامه دوره دکتری سال 1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده‌اند زیرا به موجب ماده مذکور چاپ حداقل یک مقاله (در مجلات علمی پژوهشی که دارای نمایه معتبر بین‌المللی باشند) برای دانشجویان دکتری برای دفاع از رساله دکتری کافی شناخته نشده است در حالی که در مقرره موضوع شکایت این مجلات محدود شده است.

3ـ بخشنامه‌های موضوع شکایت بسیار نامتعارف و غیرعلمی است.

4ـ بخشنامه مورد شکایت مخالف مواد 9 و 10 و تبصره 14 ماده 6 و بند (ب) ماده 2 و تبصره ماده 3 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم است. زیرا تصویب چنین مقرره‌ای در صلاحیت وزارت علوم است.

5 ـ مقررات موضوع شکایت مخالف قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 است و از صلاحیت هیأت امنا خارج است . "

همچنین خانم پروانه نجمدی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 ـ 1870 ـ 8 مورخ 1398/11/21 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده است اعلام کرده است که:

" 1ـ با توجه به همکاری نکردن دانشگاه در ارائه مدارک و عدم دسترسی به مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ 1395/12/22 و متاسفانه عدم درج مصوبات در سامانه دانشگاه علیرغم الزام دانشگاه‌ها به درج مصوبات در سامانه، اینجانب به ناچار در دادخواست خود مجبور به ارائه شماره نامه‌های 7/988/د ـ 1396/1/20 و 7/30862/د ـ 1397/6/26 که بر اساس بند 4 صورتجلسه مصوبه جلسه مذکور تهیه شده‌اند، شدم. اما از ابتدا ابطال بند 4 مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ 1395/12/22 مربوط به نامه‌های 7/988/د ـ 1396/1/20 و 7/30862/د ـ 1397/6/26 مورد نظر اینجانب بوده است. 2ـ در حال حاضر با  ملاحظه پرونده و ارائه صورتجلسه مذکور از سوی خوانده به عنوان مدرکی در لوایح دفاعیه ایشان و ثبت آن در پرونده که این موضوع خود موید آگاهی و اطلاع کامل خوانده از اصل خواسته اینجانب در ابطال بند 4 مصوبات صورتجلسه مذکور می‌باشد، تقاضا دارم خواسته خود را به صورت «ابطال بند 4 از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نـور مـورخ 1395/12/22 مربوط به نامـه‌های 7/988/د ـ 1396/1/20 و 7/30862/د ـ 1397/6/26 تغییر می‌دهم، لازم به ذکر است که این بند مصوبه مذکور شروطی مغایر با آیین‌نامه دکتری وزارت علوم را برای دانش آموختگان ایجاد کرده که در لوایح قبلی و این لایحه تقدیم گردیده است. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

" صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین

تاریخ جلسه: 1395/12/22       ساعت شروع: 13/30      ساعت خاتمه: 15        مکان جلسه: سالن شورا شماره 1

الف) سیاستگذاری:

 .......

 4ـ موضوع تصمیم‌گیری در خصوص نمایه مقاله‌های چاپ شده در مجلات، جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری در شورا مطرح و مقرر شد جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان، بر اساس ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D ) دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل (مقالاتی که دارای نمایه ISI   که در لیست JCR   موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی که مورد تأیید وزارتین) می‌باشد، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است مصوبه مذکور از تاریخ 1396/7/1 لازم‌الاجرا می‌باشد.

بخشنامه‌های شماره 7/988/د ـ 1396/1/20 

رؤسای محترم استان‌ها، رؤسای محترم بخش‌ها، رئیس محترم مرکز تحصیلات تکمیلی

مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز بین‌الملل

با سلام و احترام:

 با توجه به تصمیمات اتخـاذ شده در سیصد و شصت و هشتمین جلسه شـورای پژوهشی مـورخ 1395/12/22 جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D )، دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل (مقالات چاپ شده در مجلات ISI  که در لیست JCR   موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی که مورد تأیید وزارتین) می‌باشد، با تأیید استاد/ استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است این بخشنامه از تاریخ 1396/7/1 لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ معاون پژوهش و فناوری

بند 1 بخشنامه 7/30862/د ـ 1397/6/26

1ـ بر اساس بخشنامه شماره 7/988/د ـ 1396/1/20 که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1395/12/22 جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D ) به استان‌ها ارسال گردیده است، دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع از رساله بایستی  الف) مقاله‌ای که در نشریه داخلی به چاپ می‌رساند علمی ـ پژوهشی مورد تأیید وزراتین باشد.

 ب) مقالاتی که در نشریات بین‌المللی به چاپ می‌رساند ISI   موجود در لیست  JCR   باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 1103/4415/ص ـ 1398/6/13 توضیح داده است که:

" 1ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و ... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و ... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و ... مصـوب هـیأت امنا که حسب مـورد به تأیید وزراء مربوطه می‌رسد عمل می‌کنند.

2ـ مقررات موضوع شکایت از شئونات آموزشی و پژوهشی بوده که به موجب مصوبه شماره 630 ـ 1387/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است.

3ـ مقررات موضوع شکایت تعیین شاخص‌های مربوط به رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی بوده که به موجب ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به موجب ابلاغ شماره 97455/و ـ 1395/5/11 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به نام دانشگاه‌ها ابلاغ شده است صادر گردیده و تخطی از مقررات قانونی و مصوبات بالادستی صورت نگرفته است.

4ـ مجله‌ای که شاکی مقاله خود را در آن چاپ نمـوده در لیست مجلات  JCR   (مجلات مورد تأیید وزارت علوم) نمی‌باشد.

   طرف شکایت در لایحه تکمیلی شماره 1103/9682/ص ـ 1398/11/6 علاوه بر تأکید بر نکات فوق اعلام نموده بـه مـوجب تبصره 16 مـاده 8 آیین‌نامه دوره دکتری مـورخ 1389/9/17 بـه شماره 21/57209 وزارت علوم، نحـوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفـاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رسالـه تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و به موجب ماده 8 آیین‌نامه مذکور، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ مقاله ...) موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند و مقرره موضوع شکایت در راستای مواد یاد شده از آیین‌نامه وزارتی به تصویب رسیده و سایر دانشگاه‌ها هم مقررات مشابه‌ای به تصویب رسانده‌اند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/10 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب بند 4 قسمت (ب) ماده 12 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و رشته‌ها و مقاطع تحصیلی از وظایف و اختیارات وزارت علوم شناخته شده و در راستای اجرای ماده مذکور آیین‌نامه دوره دکتری در تاریخ 1389/9/17 به شماره 21/57209 به تصویب وزارت علوم رسیده که به موجب ماده 8 آیین‌نامه یاد شده مقرر شده «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، مـوظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» و مقررات مندرج در تبصره 16 مـاده 8 آیین‌نامه اخیرالذکر که چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله را تابع دستورالعملی دانسته که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و شورای پژوهشی دانشگاه نیز در راستای آیین‌نامه مذکور اقدام به تصویب و صدور مقرره موضوع شکایت کرده، مجوز تصویب مقرراتی خلاف اصل ماده نداده بلکه حدود اختیارات دانشگاه را در محدوده اصل ماده تعیین کرده است. بنابراین مقرره‌های موضوع شکایت از این حیث که دامنه مقالات مجاز جهت چاپ مقاله از رساله دکتری دانشجویان را محدود کرده خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط