رای 634 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 2354 الی 2357ـ 1398/7/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1399/5/14     شماره دادنامه:634    شماره پرونده: 9900038

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای صابر خلیل‌نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان مقدم و سایرین

موضوع شکایت و خواسته : اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 2354 الی 2357ـ 1398/7/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : 1ـ آقایان قاسم ابراهیمی، سیدعلیرضا میرجلیلی، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان و خانم اکرم قنبریان مقدم ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند، بند 1ـ 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد (از تاریخ تصویب) را درخواست و به موجب رأی شماره 2354 الی 2357ـ 1398/7/30 هیأت عمومی موارد مذکور ابطال شد.

2ـ آقای صابر خلیل‌نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان و سایرین اعـمال مـاده 13 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مذکور هیأت عمومی و تسری ابطال ردیف1 بند27 تعرفـه عـوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا از تاریخ تصویب آن را درخواست می‌کند.

3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت  در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در رأی شماره 2354 الی 2357ـ 1398/7/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند، بند 1ـ 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای صابر خلیل نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان مقدم و سایرین در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا به تاریخ تصویب مقرره صادر کرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط