طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست توسط معاون اول رئیس جمهور

طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست توسط معاون اول رئیس جمهور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/03/25 دوره : یازدهم شماره ثبت : 192 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر