تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/27 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی" طی نامه شماره 86576 مورخ 99/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور

هيئت وزيران در جلسه 27/7/1399 به پيشنهاد شماره 134626 مورخ 7/7/1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب کرد:

الف - در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم ‌تمام‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (1) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- چاه موتور حاجي‌عباس اردوني 2- پاسگاه خرماكه 3- شندملكي 4 - پاسگاه شنداسد 5- تالاران مركزي 6- شورك 7- خواجه منجيكو 8- شيرازه 9- كرسونك 10- چاه سبز 11- شند معصومه 12- لوله 13- خواجه دوچاهي 14- گله‌چاه 15- چاه علي‌کل 16- كل چاهي 17-كاريزك 18- چاه زيران 19- ابدزدي 20- چاه زرد 21- چاه کلاته محمدعلي 22- چاه كرجو 23- گله‌چشمه 24- چاه شولك 25- چاه شور 26- چاه زردك 27- گيشه 28- كويرك 29- خميني‌آباد 30- چابك 31- محمدآباد 32- گرم تمام‌ده 33- حسين‌آباد سركل 34- سرلرد 35- چاه تلقري 36- چاه چوچو 37- شيركوهك 38- بيدك 39- حاجي‌آباد 40- چاه خواري
41- سياه‌دره 42- دوده 43- سه‌چاهي 44- درازمون 45- چاه علي 46- ترش‌آب عليا 47- ترش‌آب سفلي 48- چشمه زرد49- چاه من و تو 50- چاه شور تمام‌ده 51- تمام‌ده 52- چاه گرگي 53- چشمه قوچان 54- گلوگاه 55- حوض انبار 56- شورابك 57- چاه مرتضي.

ب- روستاي گرم تمام‌ده به عنوان مركز دهستان گرم‌ تمام‏ده تعیین می‏شود.

پ - در شهرستان نهبندان، دهستان گرم ‌تمام‏ده از بخش مرکزی منتزع و به بخش شوسف ملحق می‏شود و محدوده جغرافیایی دهستان‏های بندان و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف، مطابق نقشه شماره (1) پیوست، تغییر می‏یابد. 

ت - در بخش شوسف، روستاي حسن‌آباد از دهستان شوسف منتزع و مطابق نقشه شماره (1) پیوست، به دهستان گرم‌ تمام‏ده ملحق مي‌شود.

ث- در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (2) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1-  سهل‌آباد 2- امير‌آباد 3- ترشاب بالا 4- كلاته‌نو 5- شورك 6- شيرشتر 7- ابراهيمي 8- چاه پوزه 9- چاه جنگل‌باني 10- فيروزآباد 11- نخجيرآب 12- حجت‌آباد 13- سيدمراد 14- شاه‌توت 15- شركت تعاوني ولي‌عصر 16- پاسگاه سهل‌آباد 17- چاه شهيد خانميرزا 18- چاه كشت و صنعت شماره دو 19- كلاته‌سر 20- كلاته كاظمي 21- دودو 22- چاه هاشمي‌نژاد 23- كلچه 24- مزار سيدعلي 25- گرمدارو 26- شهرك تجميع سهل‌آباد 27- بيجه 28- چاه شماره پنج طرح توسعه 29- چاه شماره شش طرح توسعه 30- تيغدر عليا 31- كلاته تپه 32- بورگان بالا 33- بورگان پايين 34- دوزنگان 35- نايمه 36- توتسك 37- انارو 38- چاه انجير 39- چاه كشت و صنعت شماره يك 40- شيرشكوه 41- سنگر 42- علي‌آباد 43- خرماكه 44- گل‌ني هيبت 45- اشكفتان 46- لب‌كال 47- ايستگاه جنگلباني 48- برجك اسماعيل‌آباد 49- مهرآباد50- پات‌كوه 51-گل چاه 52- كاه‌لو 53- دوزقدر 54- ولي‌آباد 55- ترشاب پايين 56- چاهكي 57- چشمه گل سنجتك 58- گزگل‌كل 59- چاه شمشيري 60- مرغداري مرادپور 61- مرغداري يوسف‌پور 62- اكرم‌آباد سالاري 63- چاه قربان‌افسر 64- چاه دهمرده 65 - چاه شماره هفت 66- خالدار 67- قورچي 68- عبدل‌آباد 69- نايمه علیا ‌70- دري‌گز 71- كرغ دوستو 72- عشاير منطقه 73- سهامي زراعي سهل‌آباد.  

ج - روستاي سهل‌آباد به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‏شود.

چ- در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (3) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و
مكان‌هاي زیر، از دهستان ميغان بخش مركزي منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف
ملحق مي‌شود:

1- كلاته محمود علي 2- كله سفيد 3- كلاته حسن 4- ماهي‌زرد 5 - هيرد 6-  آب‏انبار مالداري 7- عباس‌آباد كلپ 8- حسين‌آباد قاسم 9-  چاه سياه 10- چاه گوري 11- پنهاني 12- گاوه 13- كلاته قاسمي 14- صادق‌آباد 15- دوبشك 16- شورآبه 17- زاغو 18 - سيدال 19- زهره 20- چاه طاقي 21- سنگ‌ريزه 22- چاه ولي‌محمد 23- قله ‌بور 24- چشمه زرد 25- زنگويي 26- دهنرود 27- چاه بادمشك 28- نعمت‌آباد 29- حوض پشته دغال 30- چشمه رواشكي 31- حوض حسينعلي 32- حوض علي رمضان 33- چاه موتور كدخدازاده 34- چاه موتور عبدالحسين 35- چشمه هفتاد مني 36- حوض كلثوم 37- شيرزاد 38- النگان 39- مزار دارالشفاء امير 40- حسين‌آباد عبدالله 41- حجت‌آباد 42- تقي‌آباد 43- لاخ كج 44- روداب 45- دوحوض 46- ذكورآباد 47- ليسي 48- كلاته زلو 49- سلمي 50- چاه كوير 51- كلاته شور 52- چشمه سيد 53 - كريم‌آباد 54 - سرتپه 55 - گزو 56 - كلاته قربان.

ح- در بخش شوسف، روستاي اسماعيل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف منتزع و مطابق نقشه
شماره (3) پیوست، به دهستان عربخانه ملحق مي‌شود.

خ- در بخش شوسف، دهستان سيدال از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (3) پیوست، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي موضوع
بندهای (چ) و (ح) این تصویب‏نامه و روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- گرو 2- پوستين 3- برك 4- محل‌آباد سفلي 5- گزيدري عليا  6- سلطاني‌عليا 7- كلاته نو 8 - سمني سفلي 9 -گزيدري سفلي 10- يزدانچاه 11 - خونيك 12- خسروآباد 13 - منگنه‌اي 14- حسن‌آباد كرق‌سنگ 15- ده‌شيخ  16- چشمه زرد 17- ميرآباد 18- شوراب 19- تلخاب 20- چاه سالم 21- سمك 22- گدار زرد 23- مشكه 24- حلقه‌چاه 25- كلاته حسین 26- حسن‌نعمت‌الله 27- ميان‌رود 28- كوارات 29- مزار محل‌آباد 30- حلقويان 31- تنوري 32 – سمني 33- يكاباد 34- ابراهيم‌آباد 35- تپل 36- چاه بهاران 37- چپاني 38- عبدلي سفلي 39- عبدلي­عليا 40- ملك‌آباد 41-كلاك‌آباد 42-كرات 43- كلاته چشمه محمدمراد 44- ميربيك 45- ريق‌آباد 46- سمني عليا 47- سلطاني‌سفلي 48- كلاته مصطفي 49- كلاته رضا 50- مصطفي‌آباد 51- چاه حبيب 52 - ييلاق 53 - آغل‌پهلوي اببخش 54- حوض حسين محمدملا 55- آغل پهلوي چپل 56- نورآباد 57- بهرام‌آباد 58- دوست‌آباد 59- چاه طلا 60- شيرپختك 61- كلاته علي‌گاو 62- بيدك 63- ابراهيم‌آباد 64-گوهره 65- گل‌گز.

د- روستاي سيدال به عنوان مرکز دهستان سيدال تعیین می‏شود.

ذ- در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از تركيب دهستان‌هاي عربخانه، سهل‌آباد و سيدال ايجاد می‌شود.

ر- روستاي دهك به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف