رای شماره 747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام‌وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی باشد، لذا آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است)

شماره دادنامه : 747     تاریخ دادنامه: 1399/6/4    شماره پرونده : 9803452

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : رییس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : 1ـ خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ 1398/5/16 اعلام کرده است که:

" در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده‌اند."

2ـ نامبرده به همین جهت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می‌کند.

3ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره 9820409 ـ 1398/7/15 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:

" در خصوص نامه شماره 9820409 موضوع درخواست خانم سوره علیزاده مبنی بر تقاضای اعمال ماده 90 قانون دیوان به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه‌های دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به‌صدور حکم نموده‌اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی‌ربط نیز می‌گردد، مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 675 ـ 1386/8/8، 636 ـ 1387/9/24 و 200 ـ 1391/4/19 هیأت عمومی دیـوان و  بـه جهت عـدم طرح شکایت بـه طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا هرچند رأی وحدت رویه شماره 59 ـ1391/2/11 در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در دستگاه‌های دولتی و آراء وحدت رویه فوق در خصوص لزوم طرف قراردادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است، لکن با توجه به اینکه در خصوص طرح دعوی به‌طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیررسمی، شعب دیوان استنباط‌های مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نموده‌اند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می‌رسد و صرف نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده 89 قابل طرح در هیأت عمومی می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. "

4ـ رییس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنهاد موافقت و موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501755 با موضوع دادخواست خانم سوره علیزاده به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از مورخ 1381/11/1 تا 1386/10/1 و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره 9509970957500479ـ 1395/4/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب رأی شماره 9709970956000801ـ 1397/3/5 به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:

با توجه بـه اینکه آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذیربط می‌گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد شکایت قرار نداده بنابراین مستفاد آرا شماره 675 ـ 1386/8/8، 636 ـ 1387/9/24، 199؛ 200 [200 ـ 199] ـ 1391/4/19  الی 364  [362 الی 364] ـ 1395/8/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاهت قانونی نداشته لذا  با رعایت مواد 71 و 17قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900038475 با موضوع دادخـواست آقای ابراهیم زینال پور به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سـوابق خـدمتی تمام وقت از تـاریخ 1382/3/1 تـا 1383/7/30 بـه موجب دادنامـه شمـاره 9309970901002655 ـ 1393/11/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی بر مبنای ماده 151 قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی شماره 512 و 511ـ 1389/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت .

ج: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900025370 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل حاتم زاده بنشانی به طرفیت سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت [دوران قراردادی از 1381/9/12 تا 1386/11/1] و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی  به موجب دادنامه شماره 9109970900801102ـ 1391/6/26 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادهای تنظیمی به شماره 19056 ـ 1391/9/12، 1035 ـ 1382/1/5، 3753ـ 1383/2/21، 3446 ـ 1384/2/10 ، 1059ـ 1385/1/30، 15878 ـ 1385/8/21، 8078 ـ 1386/3/21 و نامه شماره 1/20419ـ 1388/4/16 مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از 1381/9/11 تا 1386/11/1 در سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اشتغال به خدمت تمام وقت داشته علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بهزیستی آذربایجان غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی (1381/9/11 تا 1386/11/1) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.

د: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900015653 با موضوع دادخواست خانم زرین تاج علیزادگان به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب

سنوات خدمتـی تمـام وقت از تاریخ 1380/5/1 تا 1384/3/1 و ذخیره مرخصـی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9409970904101220 ـ 1394/7/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت وزارتخانه‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام وقت شاکی را از مورخ 1381/12/29 تا 1384/3/1 را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یاد شده (1381/12/29 تا 1384/3/1) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می‌نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می‌گردد و همچنین با توجه به اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد می‌باشد و رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هـ: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900052296 با موضوع دادخواست خانم شهین جمشیدی به طرفیت اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی و به خواسته 1ـ احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ 1376/8/17 تا 1380/7/30 و 2ـ ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9409970902701239ـ 1394/5/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 2439ـ 1393/10/17 ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست (از تاریخ 1376/8/17 تا 1380/7/30) ‌مورد قبول و اذهان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و همچنین رأی وحدت رویه 51ـ 1391/2/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم‌الاتباع می‌باشد شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11و65 از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : نظر به اینکه اولاً : شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می‌باشند. ثانیاً : در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیررسمی موضوع تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری‌ مصوب 1345/3/31 و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می‌باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط