مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع انتزاع روستای نصرت‌آباد از حریم شهر الوند

شماره87950/300                                                                         1399/7/9

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/6/10، مغایرت اساسی طرح جامع شهر الوند موضوع انتزاع ناحیه منفصل شهری نصرت‌آباد از حریم و محدوده شهر، که در جلسه مورخ 1395/12/1 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ 1398/7/16 کمیته فنی شماره یک شورای عالی و با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور و تخصیص کد آبادی به سکونتگاه مذکور در سال 1396، با انتزاع ناحیه شهر نصرت‌آباد از محدوده شهری الوند موافقت و مقرر نمود ناحیه مذکور در حریم شهر به عنوان روستای مستقل تثبت گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف