فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد.

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در جلسه 7 مورخ 99/08/10 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده،طی نامه شماره 94755 مورخ 99/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها