رای شماره 723 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیأت امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی سازمان از تاریخ 1392/7/1 برقرار و پرداخت شده بنابراین حق مکتسبی محقق نشده تا در اسفند 1389 مستحق دریافت آن باشند، رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات صادر شده است)

تاریخ دادنامه : 1399/5/28   شماره دادنامه: 723    شماره پرونده : 9804252

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای هلال جلالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای هلال جلالی به موجب نامه مورخ 1398/9/17 اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می‌رساند به استناد بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه... دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی ... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات ... صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید رئیس‌جمهور و یا وزیر مربوطه می‌رسد عمل می‌کند. لذا در این راستا ریاست جمهور وقت طی نامه‌ای به شماره 189129 ـ 1389/10/2 با پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه‌ای به شماره 89/15/104801 ـ 1389/12/14 جهت اجراء به هیأت امناء ابلاغ گردیده است. با عنایت به مانحن فیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور مشمول قوانین و مقررات فوق بوده و پیرو برخورداری اعضای هیأت علمی از فوق‌العاده قانونی، در بیستمین جلسه هیأت امناء مصوب گردید تا برای کارکنان غیرهیأت علمی نیز برابر بخشنامه شماره 16873/200ـ 1390/3/25 فوق‌العاده‌ای تعلق گیرد که این اقدام مبذول و فوق‌العاده مذکور برقرار گردید و کسورات قانونی لازم نیز از فوق‌العاده مذکور برداشت و به صندوق پرداخت شده است. مع هذا اخیراً به دلیل عدم تأمین اعتبار پرداخت فوق‌العاده مذکور متوقف گردیده است که پیرو دادخواست ارسال به دیوان عدالت اداری شعبه 39 دیوان طی دادنامه شماره 600418 ـ 1397/5/27 با این استدلال که در خصوص شکایت شاکی ... نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مجاز گردید... فوق‌العاده جذب اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است.

نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ... در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته ... صادر و اعلام می‌گردد...» حکم به ورود شکایت له اینجانب را صادر و بر اساس آن سازمان متبوع ملزم به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوب هیأت امناء موضوع حقوق کارکنان غیرهیأت علمی گردیده است که پیرو اعتراض سازمان متبوع از دادنامه شعبه بدوی به شعبه تجدیدنظر شکایت و تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 29 همان دیوان طی دادنامه شماره 9900412ـ 1398/2/16 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) یعنی اینجانب را صادر نموده است و این در حالی است که آرای متعدد بسیار زیادی در این خصوص از شعب بدوی و تجدیدنظر آن دیوان صادر گردیده است از جمله دادنامه شماره 902129 ـ 1391/7/12 و 800341ـ 1392/2/28 و 800347 ـ 1392/2/28 و 5601707 ـ 1394/8/24 و 2788 ـ 1394/12/19 و 2603ـ 1394/10/23 که آرای مـذکور در تضاد و تعارض با دادنامه صادره در خصوص اینجانب می‌باشد در حالی که موضوع و خواسته تمامی دادخواست‌های مذکور مشابه یکدیگر بوده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957601246 با موضوع دادخواست آقای هلال جلالی به طرفیت سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیأت امناء موضوع حقوق کارکنان غیرهیأت علمی به موجب دادنامه شماره 9709970957600418 ـ 1397/5/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیأت امنا و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره 65636/ت48093ـ 1391/4/7 دولت مجاز گردیده از تاریخ 1391/4/1 و نامه شماره 1556/209/د ـ 1391/4/31 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ 1391/4/1 فوق‌العاده جذب اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیأت امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی را صحیح تشخیص داده و حکم بـه ورود شکایت بـه شرح خـواسته مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9809970959900412ـ 1398/2/16 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

  در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از دادنامه شماره 418 ـ 1397/5/27 صادره از شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به‌موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ویژه اعضاء غیرهیأت علمی از سال 1389 تا 1392/7/1، حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در مصوبات هیأت امناء سازمان تجدیدنظرخواه و در مستندات قانونی، نظر به اینکه به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و ... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات... و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید رئیس‌جمهور و یا وزیر مربوط می‌رسد عمل می‌کند. سازمان تجدیدنظرخواه نیز مشمول مستندات فوق‌الذکر بوده و هیأت امناء آن سازمان براساس مصوبات بیست و نهمین و سی و دومین جلسه خود اقدام نموده و اجرای بندهایی از آیین‌نامه اداری و استخدامی و مالی اعضاء غیرهیأت علمی که بار مالی دارد را موکول به تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی مصوب نموده و تاریخ اجرای آیین‌نامه را از 1391/12/1 به 1392/7/1 تغییر داده است. با توجه به اینکه اقدامات سازمان تجدیدنظرخواه وفق مقررات و آیین‌نامه مصوب هیأت امناء بوده است. تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌گردد و بـه استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته، حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902701478 با موضوع دادخواست آقای محمودرضا گلابیان به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت فوق‌العاده جذب هیأت امنا بر اساس جداول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب دادنامه شماره 9409970902701333ـ 1394/6/4 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 744ـ 1394/3/11 ثبت دفتر شعبه گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً: ریاست جمهوری طی نامه‌ای به شماره 189/29 ـ 1389/10/2 با پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور فوق‌الذکر نیز طی نامه‌ای به شماره 89/15/104801 ـ 1389/12/14 جهت اجراء به هیأت‌امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت رویه شماره 164ـ 1370/12/20 صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و مکتسب شاکی نمی‌تواند باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه خوانده دفاع موجهی ارائه ننموده شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956002788 ـ 1394/12/19 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900084098 با موضوع دادخواست آقای مرتضی وفایی شعار به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های مؤسسات آموزش عالی به موجب دادنامه شماره 9209970957500467 ـ 1392/9/30 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مصوبه مورد ادعا فوق‌العاده ویژه برای کارکنان هیأت علمی در نظر گرفته شد که به موجب نامه شماره 18129ـ1389/10/2 ریاست جمهوری دستور پرداخت فوق‌العاده مذکور به اعضاء غیرهیأت علمی نیز صادر شده است که جهت اجرا به هیأت امنا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه محل خدمت شاکی از زمره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محسوب می‌شود شاکی استحقاق برخورداری از فوق‌العاده مذکور را دارد. از طرفی به‌موجب آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 164ـ 1370/12/20 عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و حقوق مکتسب نمی‌باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970905601707 ـ 1394/8/24 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900042401 با موضوع دادخواست آقای ناصر حق جو به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی بر اساس مفـاد صورتجلسه 29 هیأت امنای سازمان 1391/12/15 پرداخت فوق‌العاده جذب و برقراری فوق‌العاده ایثارگری به موجب دادنامه شماره 9409970900200184ـ 1394/3/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق‌الذکر با التفاوت به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف شکایت به این شرح مختص اعلام نموده است مطابق بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مقرر می‌دارد ... مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که در قانون بودجه کل کشور، منابع داخلی دستگاه ذی‌ربط تأمین شده باشد و در بند 6 لایحه اعلام نموده است مزایای ایثارگری در احکام مربوطه لحاظ می‌گردد. نظر به اینکه اولاً: دفاع طرف شکایت در خصوص مشروط نمودن انجام مصوبات به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است و نظر به‌حق مسلم و مکتسب شاکی و همچنین پذیرش خواسته شاکی مبنی بر برقراری فوق‌العاده ایثارگران در بند 6 لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت، بنابراین با کیفیات موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956002603ـ 1394/10/23 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هـ: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900000268 با موضوع دادخواست آقای شیرینعلی بخشی به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی و به خواسته صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب (افزایش حقوق کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه و مـؤسسات آمـوزش عالی) به موجب دادنامه شماره 9209970900800341ـ 1392/2/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خواسته شاکی آقای شیرینعلی بخشی الزام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به پرداخت فوق‌العاده جذب اعضاء هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی درباره خود می‌باشد. شعبه با توجه به مفاد محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 355 ـ 1391/2/25 ثبت دفتر لوایح نظر به اینکه اولاً: ریاست جمهوری طی نامه‌ای به شماره 189129 ـ 1389/10/2 با پرداخت فوق‌العاده ویژه  به کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه‌ای به شماره 89/15/104801 ـ 1389/12/14 جهت اجراء به هیأت امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164ـ 1370/12/20 اعلام تأمین اعتبار و نافی حق مسلم و حقوق مکتسب شاکی نمی‌باشد. علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولا :ً   خواسته شاکیان مطالبه فوق‌العاده جذب پیشنهادی وزارت علوم موضوع نامه شماره 45385/و ـ 1389/8/22 وزیر علوم وقت خطاب به رئیس‌جمهور می‌باشد که پرداخت آن منوط به تأیید هیأت امناهای ذی‌ربط بوده و در آن مقرر شده: «... در صورت موافقت با پرداخت مبلغ ماهیانه تا سقف سه میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده به کارکنان غیرهیأت علمی (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال 1389 تحت عنوان «فوق‌العاده جذب هیأت امنا پس از تأیید در هیأت‌های امنای ذی‌ربط اوامر مقتضی را امر به ابلاغ فرمایند.» ثانیا :ً   با عنایت به این که موافقت رئیس‌جمهور وقت نیز مبتنی بر همین امر بوده و به همین جهت معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه به موجب نامه شماره 89/15/104801 ـ 1389/12/14 صرفاً متن پیشنهادی را جهت تصویب هیأت امنا به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی تابعه ابلاغ کرده و مقرر کرده است: «نظر به موافقت ریاست جمهور با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت متبوع اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین که سهم بسزایی را در کمک به پیشرفت، تقویت و ارتقاء سطح دانش و فناوری ایفا می‌نمایند، مقتضی است دستور فرمایند متن ذیل جهت تصویب در دستورکار هیأت امنای ذی‌ربط قرار گیرد.» ثالثا :ً با توجه به این که متن پیشنهادی وزارت علوم به ترتیب مذکور به تصویب هیأت امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی سازمان، برابر بند 1 سی و دومین جلسه مورخ 1392/9/2   هیأت امنا سازمان مذکور، از تاریخ 1392/7/1 برقرار و پرداخت گردیده است و حق مکتسبی محقق نشده است تا اساساً شاکیان مستحق دریافت آن از اسفند سال 1389 باشند، بنابراین رأی شماره 412ـ 1398/2/16 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی  به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

اخبار مرتبط