بخشنامه درخصوص ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده 132ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی نامه شماره 200/99/64 مورخ 99/09/09 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف