مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تضمین شرکت به منظور اجرا و تکمیل ساختمان سد و نیروگاه چمشیر

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تضمین شرکت به منظور اجرا و تکمیل ساختمان سد و نیروگاه چمشیر ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تضمین شرکت به منظور اجرا و تکمیل ساختمان سد و نیروگاه چمشیر طی نامه شماره 494208 مورخ 99/09/18 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod