مجموعه قانون بودجه 1391 کل کشور منشر شد

مجموعه قانون بودجه سال 1391 کل کشور در شمارگان 2000جلد در 276 صفحه منتشر شد

پس ازچاپ و انتشار قانون بودجه سال 1391 در فاصله ای چند روزه ، از ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهوری ، معاونت تدوین قوانین و مقررات نسبت به انتشار مجموعه قانون بودجه سال 1391 کل کشور مشتمل بر عنوان زیر نموده است . الف)قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه فروردین و اردیبهشت 1391 ب)قانون بودجه سال 1391 کل کشور ج) احکام مندرج در ضمایم و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور د) فهرست بندی ، زیرنویس های توضیحی و تنقیحی ه) واژه نامه در 77 صفحه از مهمترین ویژگی مجموعه های منتشره معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین تهیه واژه نامه برای جستجوی بند وموضوع مورد نظر و تهیه پانویس برای اشاره و استنادهای متن قانون است .

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف